Определение №27 от 17.1.2013 по гр. дело №864/864 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 27
София, 17.01. 2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи ноември, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
гр. дело №864/2012г.
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на И. И. К., [населено място], подадена от пълномощника му адвокат Е. Т., срещу решение №269 от 06.06.2012 г. по гр. дело №349/2012 г. на Пазарджишкия окръжен съд. В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се излагат доводи за допуснати от въззивния съд съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Твърди се, че неправилно е потвърдено първоинстанционното решение, което е изградено на погрешен анализ на свидетелските показания и техническа експертиза. Освен това обжалваното решение е постановено в противоречие с материалния закон.
Ответникът по касационната жалба П. С. Г. счита, че не следва да се допуска касационно обжалване в становище по чл.287,ал.1 ГПК.
Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд, депозирана е в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима.
При проверка допустимостта на касационното ппроизводство, ВКС, състав на ІІ г.о., констатира следното :
С обжалваното решение е потвърдено решение №150 от 23.02.2012 г. по гр. дело №2272/2011год. на Пазарджишкия районен съд, с което И. К. е осъден на основание чл.109 ЗС да премахне тухлите, с които е оградена терасата, както и вратата, от която се излиза на козирката над остъклената тераса на първия етаж на жилищна сграда, построена в УПИ ХХ-1293 по плана на [населено място], да премахне външното тяло на климатика, ведно с тръбата към него, монтирано на сградата, да премахне гълъбарника, построен на лятната кухня в УПИ ХХ-1293, ведно с намиращите се в него животни, да премахне заграждението на вратата към тавана и да осигури достъп на ищцата до него, да премахне отводнителната тръба към санитарния възел, преминаваща през имота на ищцата и достигаща до нейното мазе. Въззивният съд е обсъдил събраните по делото гласни доказателства, техническа експертиза доказателства, както и релевираните във въззивната жалба оплаквания на К. и е възприел по реда на чл.272 ГПК мотивите на първоинстанционния съд като е приел, че искът с правно основание чл.109 ЗС е основателен и доказан. Ответникът пречи на ищцата да упражнява в пълен обем правото си на собственост и той трябва да бъде осъден да премахне описаните обекти и преустройства, като и осигури и достъп до тавана.
Не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, тъй като не е налице нито едно от основанията на чл.280, ал.1 ГПК за касационно обжалване. Съобразно разясненията, дадени в ТР№1/2009г., ОСГТК, касаторът трябва да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело в мотивираното изложение по чл.284,ал.1,т.3 ГПК.Този въпрос определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането и до касационно разглеждане. Той следва да се изведе от предмета на спора, който представлява твърдяното субективно право или правоотношение. При липса на ясна и точна формулировка на правния въпрос, без посочване на неговата значимост за изхода на делото, не може да се допусне касационно обжалване на решението. Касационната инстанция няма правомощие да изведе въпросите от касационната жалба, от изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК или от самото обжалвано решение. В разглеждания случай касаторът не е формулирал конкретен и ясен правен въпрос, който да е от значение за спора и да е обусловил неговия изход. Доколкото сочи, че не е извършена проверка на първоинстанционното решение следва да се има предвид,че съобразно установената съдебна практика, въззивният съд е извършил проверка на първоинстанционното решение дали е правилно и се е произнесъл по оплакванията във въззивната жалба. Някои от действията на съда се проверяват служебно /спазването на императивни разпоредби на материалния закон/, а други – само ако са посочени във въззивната жалба /процесуалната законосъобразност на посочените процесуални действия и обосноваността на посочените фактически констатации на първоинстанционния съд/. В останалата част на изложението се правят само касационни оплаквания, касаещи обсъждането на доказателствата, фактите по делото и обосноваността на съдебния акт. При въведеното с ГПК/ Обн. ДВ №59/20.07.2007 г./ само факултативно касационно обжалване на въззивните решения е необходимо да бъдат изпълнени и допълнителни изисквания за подбора на жалбите, които ще бъдат допуснати до разглеждането им по същество. Необосноваността на въззивното решение би могла единствено да послужи като основание за касиране поради неправилност, но не и като основание за допустимост на касационното обжалване, което пък е предварителен въпрос за селекция на жалбите. Тя се отнася до опорочаване истинността на изводите на въззивния съд по фактите, което не е във връзка с изискването за наличие на произнасяне по правен въпрос при липса на практика, в отклонение или при противоречива практика по приложението на закона съобразно изискването на разпоредбата на чл.280, ал.1 ГПК.
С оглед изложеното следва да се приеме, че не са налице предпоставките за разглеждане на касационната жалба по същество и не следва да се допуска касационното обжалване на решението. С оглед изхода на производството по чл.288 ГПК на ответника по касация следва да се присъдят направените разноски в размер на 550 лева, съгласно приложения договор за правна защита. По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІI г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение №269 от 06.06.2012 г. по гр. дело №349/2012 г. на Пазарджишкия окръжен съд.
ОСЪЖДА И. И. К., [населено място], да заплати на П. С. Г.,гр.Септември, разноски за производството по чл.288 ГПК в размер на 550 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *