Определение №27 от 19.1.2010 по ч.пр. дело №503/503 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.27
 
                                   гр. София, 19.01.2010 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети януари две хиляди и десета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 503 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл.274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 262, ал. 3 ГПК и е образувано по частната жалба на М. Х. П. от гр. С., чрез адв. Ж. Ж. , против определението от 10.09.2009 год. по гр. д. № 5696/2009 год. на Софийски градски съд, с което е върната жалбата й против определението на първоинстанционния съд, с което е върната исковата й молба.
Жалбоподателката поддържа становище за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, като сочи, че е внесла държавната такса от 15 лв., съгласно указанието на въззивния съд, но погрешно е представила вносния документ пред първоинстанционния съд. Освен това е направила и искане пред въззивния съд за освобождаване от държавна такса. Моли за отмяна на обжалваното определение.
Върховният касационен съд, като обсъди изложените в частната касационна жалба доводи във връзка с данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, същата е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК. Поради това и настоящето производство е процесуално допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е и основателна, поради следните съображения:
За да върне подадената на 23.03.2009 год. частна жалба против определението на първоинстанционния съд за връщане на исковата молба като нередовна, въззивният Софийски градски съд е приел, че жалбоподателката не е изпълнила указанието му по разпореждането от 17.06.2009 год. за внасяне на държавна такса в едноседмичен срок, който е изтекъл на 30.07.2009 год., съгласно постановено продължаване на срока по молба на жалбоподателката. Поради това и приложил разпоредбата на чл. 262, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, с оглед неотстраняване нередовността на въззивната жалба.
Действително, въззивният съд с разпореждането си от 17.06.2009 год. и съгласно чл. 262, ал. 1 ГПК е съобщил на жалбоподателката да отстрани в едноседмичен срок констатираната нередовност на частната жалба – внасяне на държавна такса в размер на 15 лв. Съобщението е получено от пълномощника адв. Ж. Ж. на 29.06.2009 год. и по искане на жалбоподателката даденият срок за внасяне на държавната такса е продължен до 30.07.2009 год. Видно от представената в настоящето производство вносна бележка таксата е внесена на 14.07.2009 год.
Изпълнението на указанието е в рамките на продължения от съда срок, в който действително жалбоподателката е следвало да представи и документа за това пред въззивния съд, като непредставянето му е обосновало и направения извод в обжалваното определение за връщане на жалбата. С представяне на вносния документ в настоящето производство, от който е видно, че държавната такса е внесена в срок, нередовността на въззивната частна жалба е отстранена и определението на въззивния съд следва да се отмени и делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОТМЕНЯВА определението от 10.09.2009 год. по гр. д. № 5696/2009 год. на Софийски градски съд, ІV В отделение, с което е върната подадената от М. Х. П. частна жалба против определението от 10.03.2009 год. по гр. д. № 5/2006 год. на Софийския районен съд и
ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия въззивен съд за продължаване съдопроизводствените действия по него.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар