Определение №278 от 17.6.2014 по гр. дело №2880/2880 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 278
гр. София, 17.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 2880/14г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [община] срещу въззивно решение № 25 от 10.01.2014 г., постановено по в.гр.д.№ 857/13г. на Окръжен съд – Перник в отхвърлителната му част с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е потвърдил решение № 793 от 28.06.2013г. по гр.д.№ 7716/11г. на Районен съд – Перник, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от [община] срещу „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” [населено място] за признаване за установено на основание чл.124, ал.1 ГПК, вр. с § 7, ал.1, т.7 ПЗРЗМСМА, че ищецът е собственик на сграда-енергийно съоръжение – трафопост „Средно училище”, находящ се в [населено място] и представляващ съвкупност от едноетажна сграда с идентификатор 55871.505.650.4 и застроена площ от 33 кв.м. и енергийно съоръжение, изградени върху поземлен имот с идентификатор 55871.505.650 по кадастрална карта и кадастралните регистри на [населено място].
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че процесният трафопост е изграден през 1964 г. и е актуван като държавна собственост през 1995г., като към момента на влизане в сила на ЗМСМА е предоставен за стопанисване и включен в баланса на държавно предприятие „Електроснабдяване” П., чийто правоприемник е ответното дружество.
За да отхвърли предявения иск на предявеното основание съдът е приел, че предпоставките на § 7, ал.1, т.7 ПЗРЗМСМА за трансформация на държавната собственост върху трафопоста в общинска не са били налице, тъй като същият не е обект на общинската инфраструктура, а е част от електроенергийната система на страната, която е единна и непрекъсваема. Наред с това е прието, че не е налице и втората предпоставка за уважаване на иска, тъй като имотът е включен в баланса на търговско дружество.
Като основание за допускане на касационно обжалване в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът сочи, че въззивният съд се е произнесъл при условията на чл.280, ал.1, т.1-3 ГПК по въпросите: 1. ако съответният енергиен обект /трафопост/ обслужва само обекти на територията на една община, представлява ли той част от общинската инфраструктура по смисъла на § 7, ал.1 ЗМСМА, дори и да е част от националната електроразпределителна мрежа; 2. допустимо ли е съдът при липсата на каквато и да било първична счетоводна документация за надлежно заприходяване на спорния обект в баланса на електроразпределителното дружество към релевантния момент – 17.09.91г. да приеме, че същият е предоставен за стопанисване и управление и е заприходен в баланса му по презумпция, че това става по силата на Закона за енергетиката /отм., план и предназначението на енергийния обект/; 3. след преминаване на дейността по електроразпределение от държавното предприятие в търговското дружество [фирма], преминали ли са трафопостовете в патримониума на търговското дружество, ако не са били записани в баланса на държавното предприятие към влизане в сила на ЗМСМА – 17.09.1991г., респ. ако липсва каквато и да било документация, от която да се установи надлежно вписване в баланса; 4. каква е доказателствената стойност на счетоводните записвания и длъжна ли е страната, която се позовава на тях, при условията на пълно и главно доказване да установи, че са редовно водени; 5. длъжен ли е съдът да укаже на страната, която се позовава на счетоводни записвания, че е нейна доказателствената тежест да установи редовността на тези записвания и 6. допустимо ли е ВКС по пътя на тълкуването да придава обратно действие на материалноправна норма и в частност на § 7, ал.2 ПЗРЗМСМА, създавайки задължителна практика по реда на чл.290 ГПК, след като законодателят по силата на императивната норма на чл.14, ал.1 ЗНА не й е придал такова действие.
Ответникът по жалбата счита, че касационно обжалване на посоченото въззивно решение не следва да се допуска.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение, тъй като не са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК.
Първият поставен въпрос е решен в съответствие със задължителната практика на ВКС /Р № 258 по гр.д. № 1679/09г. на ВКС, І г.о./, според която тези съоръжения по принцип са станали собственост на енерегоразпределителните дружества, поради което и представеното Р № 1337 по гр.д.№ 4282/07г. на ВКС, ІV г.о. /незадължителна практика/, с което е прието друго не може да послужи като основание за допускане на касационното обжалване /Р № 921/09 г. по гр.д.№ 2704/08г. на ВКС, І г.о. се отнася до имоти, върху които са изградени енергийни обекти, а не за самите обекти/. С оглед на това и тъй като не се налага тази практика да бъде променяна, не е налице и релевираното основание по чл.280, ал.1 т.3 ГПК, по отношение на което релевантни доводи не са изложени.
Доколкото въззивният съд в съответствие със задължителната практика на ВКС е приел, че първата предпоставка по § 7, ал.1, т.7 ПЗРЗМСМА не е налице, тъй като същият не е обект на общинската инфраструктура с местно значение, следващите четири въпроса сами по себе си не обуславят изхода на спора и същите не могат да обусловят допустимостта на касационното обжалване, а освен това същите не са решени в противоречие с представената от касатора във връзка с тях практика на ВКС, отнасяща са до различни от настоящата хипотези.
Съществувалото противоречие в съдебната практика до влизане в сила на новия ГПК по отношение на шестия поставен въпрос вече е преодоляно с постановени по реда на чл.290 ГПК решения на ВКС / Р № 244 по гр.д.№ 99/09г., Р № 96 по гр.д.№ 3122/08г. на ВКС, І г.о. и др./, поради което няма основание за допускане на касационно обжалване на решението и по този въпрос, тъй като същото е съобразено с тази практика.
С оглед изложеното посоченото въззивно решение не следва да се допуска до касационно обжалване.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 25 от 10.01.2014г., постановено по в.гр.д.№ 857/13г. на Пернишкия окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *