Определение №28 от 12.1.2011 по гр. дело №1069/1069 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 28

София, 12.01.2011 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 08.12.2010 две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Златка Русева
Здравка Първанова
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) Златка Русева
дело № 1069/2010 година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от С. Н.а И., В. Л. В., К. П. Б., А. Г. Я., В. Г. Д., М. Н.а Л.,С. Н. Р., В. Г. И., С. С. В., Л. Д. К., С. К. С.,Ж. М. Т.,Т. К. П.,Д. К. М.,И. К. Д.,Х. К. Б.,З. К. Б.,В. К. Х.,М. П. Х.,В. П. С.,Я. П. М., П. Б.,П. С. И.,Е. С. Я.,Д. С. Й.,К. М. О.,Л. В. П.,Т. В. А.,К. С. Г. и С. С. Г. против решение№545/25.03.2010г. на Благоевградски окръжен съд,постановено по гр.д.№835/2009г. по описа на същия съд.
В изложението си на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение,приложено към касационната жалба,касаторите заявяват,че са налице предвидените в член 280 ал.1 т.и т.2 от ГПК основания за допускане на същото.Видно от съдържанието на изложението в същото се посочва ,че и двете съдебни инстанции не са обсъдили в цялост събраните писмени и гласни доказателства и в покрепа на това твърдение се сочат неправилни становища на съда по постановеното с решението по делото,като се излага установена фактология в производството по делото и се твърди че са налице всички предпоставки за уважаване на предявения от касаторите ревандикационен иск,какъвто извод не е бил направен от въззивния съд.
Преди всичко касаторите са длъжни да формулират точно и ясно правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело,разрешен с обжалваното въззивно решение.Съгласно Тълкувателно решение №1/2009г. по тълк.д.№1/2009г. по описа на ОСГТК на ВКС,т.1 от същото,правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело,е този,който е включен в предмета на делото и който е обусловил изводите на съда.От касатора се изисква да посочи точна и ясна формулировка на този правен въпрос,като ВКС не е задължен да го изведе от изложението му по член 284 ал.3 т.1 от ГПК,тъй като това би засилило твърде много служебното начало във вреда на ответната страна.
Непосочването на правния въпрос,както е в настоящия случай,само по себе си,е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение,без са се разглеждат допълнителните основания за това.
Освен това,видно от съдържанието на изложението на касаторите,в същото се излагат изцяло касационни оплаквания по смисъла на член 281 т.3 от ГПК,в подкрепа на които се прилага практика на ВКС,но не и основания за допускане на касационно обжалване,предвидени в член 280 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №545/25.03.2010г. на Благоевградски окръжен съд,постановено по гр.д.№835/2009г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *