Определение №281 от 3.7.2012 по ч.пр. дело №323/323 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 281

София, 03.07.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 01.07.2012 две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 323/2012 година
Производството е по член 274,ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба,наречена”жалба”,с вх.№10439 от 23.11.2011г.,подадена от М. Р. Ю. от [населено място], [община],депозирана чрез тричленен състав на ВКС до петчленен състав на ВКС, против определение по гр.д.№511/2011г. по описа на Върховен касационен съд,ГК,ІІІго,с искане за неговата отмяна и възобновяване на делото.
В писмения си отговор вх.№5926/11.06.2012г.,ответниците по частната жалба А. А. Б.,А. Ю. Б. и М. Ю. Б.,считат че подадената жалба е недопустима,тъй като постановеното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Подадената частна жалба е процесуално недопустима.
Същата е депозирана чрез тричленен състав на ВКС,до петчленен състав на ВКС,при действието на настоящия процесуален закон-ГПК-обн. Д.в. брой 59 от 20.07.2007г.,в сила от 1 март.2008г.,в който не се предвижда такъв ред за обжалване и липсва съществуващия такъв по реда на ГПК-отменен, петчленен състав на ВКС.
Видно от данните по делото,производството по същото-гр.д.№511/2011г. по описа на ВКС,ІІІ го,е било образувано по подадена молба от М. Р. Ю. ,с вх.№703 от 31.01.2011г.,чрез Шуменски окръжен съд до ВКС,за отмяна на влязлото в законна сила решение по гр.д.№11/2009г. по описа на Шуменски окръжен съд,на основание член 303 ал.1,т.4 и т.6 ГПК.Това извънинстанционно производство е приключило с окончателен съдебен акт Р №306 от 05.10.2011г. на Върховен касационен съд,ГК,ІІго,постановено по горното дело,с което подадената молба за отмяна е разгледана по същество,и е оставена без уважение,като неоснователна.Така постановеното решение,въпреки че в началото на акта е изписано определение,което касае очевидна фактическа грешка допусната от съда,а видно от постановения диспозитив,касационният съд е постановил решение,което е окончателно и не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол.Това е така,защото образуваното производство по отмяна на влязло в законна сила решение,съгласно молбата ,с която касационния съд е бил сезиран по реда на член 303 ал.1 ГПК,последната е разгледана от касационния съд,намерена е за неоснователна и е оставена без уважение,като изрично в диспозитива си,последният е посочил че така постановения съдебен акт е окончателен.
Ето защо,подадената жалба,като процесуално недопустима,следва да се остави без разглеждане и се прекрати производството по делото.
На основание член 78 ал.4 ГПК,на ответниците по жалбата А. А.,А. Ю. и М. Ю.,следва да се присъдят направените в това производство разноски по делото в размер на 80 лева,съгласно приложения по делото/лист 21 от същото,договор за правна защита и съдействие №[ЕГН] от 06.05.2012г.,внесени в брой,които са реално сторени.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№10439 от 23.11.2011г. ,подадена от М. Р. Ю. от [населено място], [община] против Р №305 от 05.10.2011г. на Върховен касационен съд,ГК,ІІІ го,постановено по гр.д.№511/2011г. по описа на същия съд.
ОСЪЖДА М. Р. Ю. от [населено място], [община] да заплати на А. А. Б.,А. Ю. Б. и М. Ю. Б. сумата 80 лева/осемдесет лева/разноски по делото за настоящата касационна инстанция.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от уведомяването на страните пред друг тричленен състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар