Определение №289 от 4.8.2011 по търг. дело №684/684 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д ЕЛ Е Н И Е
289
София, 04.08.2011г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли, две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело № 3161/008 г.
С определение №449 от 18.12.2008г. по гр.д.№ 3161/2008г. по молба за отмяна по чл.ЗОЗ ГПК, подадена от Г. И. С., [населено място], е спряно по реда на чл.309, ал.1 ГПК изпълнението на решение 13.12.2006г. по гр.д. № 3643/2005 г. на СГС, II А отд., оставено в сила с решение по гр.д.№ 1482/2007г. на ВКС, III г.о. в частта, с която Г. И. С. е осъден на основание члЛ08 ЗС да предаде владението на недвижим имот – 1/6 ид.ч. от неурегулирано дворно място от 600 кв.м., съставляващо имот пл.№12, к.л.А-1-9-В по плана на [населено място], кв.Г., м. «П».
С решение № 540/19Л 0.20 Юг. по гр.д.№3161/2008г. молбата на Г. И. С. за отмяна на решение № 456/23.05.2008г. по гр.д.№1482/2007г., ВКС, III г.о. е оставена без уважение.
С молба от 30.11.2010г. Г. И. С. е поискал освобождаване на внесената от него гаранция в размер на общо 2658 лева за спиране изпълнението на въззивното решение, съгласно определението за спиране. На ответниците по молбата за отмяна А. Г., П. Г. и А. Т. са връчени съобщения с преписи от молбата за освобождаване на обезпечението с указания да заявят дали са предявили иск за вреди от забавяне на изпълнението по чл.282,ал.1,т.4 ГПК. Те не са изразили становище и не са приложили доказателства в тази насока.
С оглед изложеното внесената по сметката на ВКС сума, представляваща обезпечение по чл.282, ал.2,т.2 ГПК трябва да бъде освободена и тя да се преведе по банков път на молителя по посочената от него в молбата сметка.
С оглед изложеното, Върховният касационен съд,
състав на П г.о.

ОПРЕДЕЛИ:

РАЗПОРЕЖДА внесеното обезпечение по сметката на ВКС, съгласно определение №449 от 18.12.2008г. по гр.д.№ 3161/2008г. на ВКС, II г.о. в размер на общо 2 658,10 лева по преводно нареждане от 15.12.2008г., да се преведе на Г. И. С. по банков път в посочена от молителя банкова сметка, която той следва да уточни в 1 седмичен срок от съобщението до него.
След посочване на сметката, препис от определението да се връчи на Главния счетоводител на ВКС за изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *