Определение №294 от 27.6.2011 по ч.пр. дело №289/289 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 294

[населено място], 27.06.2011 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова
Веселка Марева

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева ч. гр. д.№ 289 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. В. Л. и И. В. Л., чрез пълномощника им адв. С., срещу определение №135 от 28.04.2011г. на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение по гр.д. №1401/2010г., с което е оставена без разглеждане молбата им за отмяна на влязло в сила решение от 22.03.2007г. по гр.д. № 7940/2000г. на Софийски районен съд, оставено в сила с решение от 30.04.2008г. по гр.д. № 2947/2007г. на Софийски градски съд, ІІ-д състав.
Жалбоподателите намират определението за неправилно. Сочат, че молбата им за отмяна се основава на чл. 304 ГПК, тъй като те са съсобственици на имота, които не са участвали в производството по ревандикация, в което като ответник е била конституирана само тяхната майка. Поддържат, че съсобствениците са необходими другари по такъв иск и поради това те са обвързани от решението. По тези съображения искат отмяна на обжалвания акт.
Ответниците по частната жалба не са взели становище.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, като разгледа частната жалба и провери обжалваното определение, намира следното:
Жалбата е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК от легитимирано с правен интерес лице срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.
По същество е неоснователна.
Молбата за отмяна, подадена от В. и И. Л., следва да се квалифицира по чл. 304 ГПК, тъй като изхожда от лица, неучаствали в производството по делото. Според посочената разпоредба отмяна може да иска онова трето лице, което не е било страна в производството, но спрямо което решението има сила с оглед чл. 216, ал.2 ГПК, т.е. при необходимо другарство. В случая молителите нямат качеството на необходими другари на ответницата по иска К. Л.. Те твърдят, че са съсобственици на имота, за който е уважен ревандикационния иск, като са придобили правата си по наследство от баща си В. Д. Л., починал 1996г. След като придобиването на правата им предхожда завеждане на иска, то оспорването на правото на собственост не може да им бъде противопоставено, без самите те да са участвали в исковото производство. Съсобствениците не са необходими другари в производството по предявен срещу тях иск за собственост и неучаствалите съсобственици разполагат с друг ред за защита на правата си.
Въз основа на изложеното настоящият състав на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, приема, че молбата за отмяна правилно е приета за недопустима и обжалваното определение като законосъобразно следва да бъде потвърдено.
Воден от горното Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №135 от 28.04.2011г. на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение по гр.д. №1401/2010г., с което е оставена без разглеждане молбата на В. В. Л. и И. В. Л. за отмяна на влязло в сила решение от 22.03.2007г. по гр.д. № 7940/2000г. на Софийски районен съд, оставено в сила с решение от 30.04.2008г. по гр.д. № 2947/2007г. на Софийски градски съд, ІІ-д състав.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар