Определение №305 от 1.7.2011 по ч.пр. дело №310/310 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 305
гр. С., 01.07..2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Златка Русева ч. гр. д. № 310/11 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх. № 3677 от 26.05.2011 г. на К. П. Т. от [населено място], чрез адв. Н. Т. срещу определение № 134 от 09.05.2011 г. по ч.т.д. № 117/2011 г. на Апелативен съд – Б.. С посоченото определение е оставена без уважение жалбата на К. П. Т. против определение № 884 от 07.04.2011 г. по гр.д. № 398/2011 г. на Окръжен съд – Бургас, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено за разглеждане по подсъдност от Районен съд – Несебър.
Върховният касационен съд, ІІ г.о., при проверка на данните по делото констатира, че частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, но е процесуално недопустима, поради следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК /изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г./, не подлежат на касационно обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. Такива са решенията по граждански дела с цена на иска до 5000 лева, съобразно чл. 280, ал. 2 ГПК /изм. – ДВ бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г./. В конкретния случай въззивното определение е постановено по дело, по което цената на иска е 4040 лв. /посочена от ищеца с уточняваща молба от 24.03.2011 г./, поради което следва да се приеме, че частната касационна жалба е подадена срещу неподлежащ на касационно обжалване съдебен акт. Ето защо същата следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото следва да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

О с т а в я без разглеждане частна касационна жалба вх. № 3677 от 26.05.2011 г. на К. П. Т. от [населено място], чрез адв. Н. Т. срещу определение № 134 от 09.05.2011 г. по ч.т.д. № 117/2011 г. на Апелативен съд – Б..
П р е к р а т я в а производството по гр.д.№ 310/2011 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *