Определение №32 от 25.1.2012 по ч.пр. дело №18/18 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 32
гр. София, 25.01.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Златка Русева ч. гр. д. № 18/2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх. № 1118 от 30.03.2011 г. на Г. К. С. и Р. К. С., чрез адвокат М. Б. срещу определение № 682 от 15.03.2011 г., постановено по ч.гр.д. № 197/2011 г. на Окръжен съд – Благоевград. С посоченото определение е потвърдено разпореждане № 136 от 06.01.2011 г., постановено по гр.д. № 1502/2010 г. на Районен съд – Благоевград, с което е върната въззивна жалба на Г. К. С. и Р. К. С. срещу решение № 8466 от 23.11.2010 г., постановено по гр. д. № 1502/2010 г. по предявени искове с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 537, ал. 2 ГПК и чл. 33, ал. 2 ЗС.
Върховният касационен съд, ІІ г.о., при проверка на данните по делото констатира, че частната касационна жалба е процесуално недопустима, поради следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК /изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г./, не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. Такива са решенията по граждански дела с цена на иска до 5000 лева, съобразно чл. 280, ал. 2 ГПК /изм. – ДВ бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г./. В конкретния случай въззивното определение е постановено по дело, по което съгласно представеното по делото удостоверение за данъчна оценка, цената на иска на процесната част от имота е 1275, 80 лв. /тъй като е предявен установителен иск за 1/3 идеална част от имота/, поради което следва да се приеме, че частната касационна жалба е подадена срещу неподлежащ на касационно обжалване съдебен акт. Ето защо същата следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

О с т а в я без разглеждане частна касационна жалба вх. № 1118 от 30.03.2011 г. на Г. К. С. и Р. К. С. срещу определение № 682 от 15.03.2011 г., постановено по ч.гр.д. № 197/2011 г. на Окръжен съд – Благоевград.
П р е к р а т я в а производството по гр.д.№ 18/2012 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар