Определение №328 от 30.7.2009 по ч.пр. дело №231/231 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 328
 
гр. София, 30.07.2009 година
 
В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юли две хиляди и девета година, в състав:
 
                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                 СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 231 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 409, ал. 4 ГПК, образувано по частната жалба на “О” ЕООД, гр. С., чрез пълномощника му адвокат Т. С. , против определението от 3.04.2009 год. по гр. д. № 486/2006 год. на Софийски градски съд. С него е разпоредено издаване на дубликат от изпълнителен лист за предаване на владението върху процесния имот от ответника “О” ЕООД на ищците, въз основа на влязлото в сила въззивно решение от 8.07.2008 год. по същото дело, в частта му по предявения иск по чл. 108 ЗС.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на съдебния акт, като поддържа становище за липса на предпоставките за издаване на дубликат от издадения на 13.10.2008 год. изпълнителен лист.
Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок, от надлежна страна и против акт, подлежащ на обжалване. Същата се оспорва от ищците по делото, чрез пълномощника им адв. Г. М. , по съображенията в писмения им отговор.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира следното:
С обжалваното определение въззивният съд е разпоредил издаване на дубликат от изпълнителен лист за предаване на владението върху процесния имот от ответника „ купел” ЕООД на ищците по делото, въз основа на влязлото в сила въззивно решение от 8.07.2008 год. в частта му по иска по чл. 108 ЗС. Съдът е приел, че издаденият на 13.10.2008 год. по молба на пълномощника на ищците изпълнителен лист за предаване на владението върху имота не се намира по делото, като липсва отбелязване за получаването му от страната или от пълномощника й, за разлика от вторият издаден изпълнителен лист за присъдените разноски, който се намира в кориците на делото. Поради това и изводът му, че първият изпълнителен лист е изгубен е правилен и обоснован. Действително, за издаването на този изпълнителен лист е направена надлежна бележка върху въззивното решение, с дата 13.10.2008 год., съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК, като по делото не са налице данни същият да е получен от страната или нейния пълномощник, по чиято молба е постановено издаването му. Възражението на жалбоподателя, че с отбелязването на издаването на листа се удостоверява и предаването му на страната, е неоснователно. При липсата на изрично отбелязване за получаването на листа от страната и при наличието по делото на издадения на същата дата втори изпълнителен лист за присъдените разноски, следва изводът, че изпълнителният лист за предаване на владението върху имота е изгубен и правилно е постановено издаването на дубликат.
Жалбоподателят не противопоставя възражение за предаване на владението върху имота, а се позовава единствено на липсата на данни издаденият първообразен изпълнителен лист да е изгубен или унищожен, който довод поради изложените по-горе съображения е неоснователен. Поради това и обжалваното определение следва да се остави в сила, водим от което настоящият състав на ІІ г. о. на ВКС
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА определението от 3.04.2009 год. на Софийски градски съд по гр. д. № 486/2006 год., с което е издаден дубликат от изпълнителен лист за предаване на владението върху имота от „О” ЕООД, на основание влязлото в сила въззивно решение от 8.07.2008 год. по същото дело.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *