Определение №329 от 7.12.2015 по ч.пр. дело №5606/5606 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 329
София, 07.12.2015 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от председателя (съдията) Златка Русева
дело № 5606/2015 година

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 80328 от 19.06.2015 г. подадена от А. Д. М., чрез адв. Д. С., срещу разпореждане от 01.06.2015 г. на Софийски градски съд, ГО, ІII Б състав, постановено по гр.д. № 20194/2014 г. по описа на съда, с което е върната касационната й жалба с вх. № 57785 от 07.05.2015 г. срещу решение от 26.02.2015 г. по гр. д. № 20194/2014 г. на Софийски градски съд,ІІІ „Б” състав.
В частната жалба се правят оплаквания, че обжалваното определение е неправилно, поради което следва да бъде отменено.
Ответникът по жалбата [фирма], в срока за отговор не взема становище по жалбата.
При извършената проверка, Върховният касационен съд,състав на II г.о., установи следното:
Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Подадената частна жалба е неоснователна.
С разпореждането,предмет на настоящата частна жалба,е върната касационна жалба на основание член 280,ал.2 ГПК-поради това,че обжалваното с последната въззивно решение не подлежи на касационно обжалване,тъй като е постановено по гражданско дело с цена на иска под 5000 лева.
Видно от исковата молба,делото е образувано предявен от [фирма] срещу А. Д. М.,установителен иск за дължимост на сума в общ размер 4 471 лева/посочено като цена на иска с исковата молба/,от които главница в размер на 3 880, 37 лева,представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия и акцесорен иск за лихва в размер на 591,33 лева.
Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 ГПК, по исковете за парични вземания цената на иска е търсената сума,която в настоящия случай по предявените два обективно съединени иска е в размер съответно на 3880,37 лева и 591,33 лева,тоест под 5000 лева за всеки от тях . С оглед разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК от обхвата на касационния контрол са изключени въззивните решения по дела с цена на всеки от исковете поотделно под 5000 лева, както правилно е прието с обжалваното разпореждане.
Неоснователно е твърдението в жалбоподателя,че независимо от предвиденото в член 280 ал.1 ГПК за допустимостта на касационното обжалване, всяка жалба да се преценява самостоятелно и не следвало цената на иска да бъде абсолютен критерий.Разпоредбата на член 280,ал.2 ГПК има императивен характер и в същата изрично е посочено,че не подлежат на касационен контрол решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева-за граждански дела/член 280 ал.1 в редакцията му обн. ДВ бр.100/2010г.-с оглед датата на подадената частна жалба-19.06.2015г./
С оглед изложеното,частната жалба следва да се остави без уважение,а обжалваното разпореждане потвърдено.

Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на
Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 01.06.2015 г. на Софийски градски съд, ГО, ІII Б състав, постановено по гр.д. № 20194/2014 г. по описа на съда.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар