Определение №330 от 30.7.2009 по ч.пр. дело №288/288 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 330
 
гр. София, 30.07.2009 година
 
В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и девета година, в състав:
 
                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                             ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
             СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 288 по описа за 2009 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 1 ГПК.
С определение от 12.05.2009 год. по гр. д. № 56/2009 год. Монтанският окръжен съд е отменил определението си за даване ход по същество на делото във въззивното производство, оставил без разглеждане подадената от Н. Н. Н. и З. К. Н. жалба против решението от 15.04.2008 год. по гр. д. № 392/2001 год. на Ломския районен съд и прекратил въззивното производство.
Против това определение на въззивния съд е подадена частна жалба от Н. и З. Н. , чрез пълномощника им адвокат К. И. с оплаквания за незаконосъобразността му. Моли за отмяната му и присъждане на направените разноски.
Ответниците по частната жалба не са взели становище по нея.
Жалбата е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира следното:
За да остави без разглеждане подадената въззивна жалба, окръжният съд в обжалваното определение е приел, че същата е против решението на съда по съставяне и обявяване на окончателния разделителен протокол – чл. 289 ГПК /отм./, която е просрочена.
Изводът е правилен, а оплакванията на жалбоподателите са неоснователни. Делбеното производство е във втората му фаза по извършване на делбата. Делбеният съд, след като съставил проект за разделителен протокол въз основа на заключението на вещото лице и предявил същия на страните в проведеното на 15.04.2008 год. открито заседание, в което страните не са изразили възражения по него, с решението по чл. 289 ГПК /отм./ е обявил същия за окончателен. Това решение не е обжалвано в срока за обжалване, който е започнал да тече от откритото съдебно заседание, в което то е обявено, видно от протокола по делото, както правилно е приел съдът в обжалваното определение, тъй като друг извод не следва от разпоредбата на чл. 290 ГПК /отм./. В същата е прието, че решенията по чл. 286, 288 /каквито не са постановени/ и по чл. 289 ГПК /отм./ подлежат на обжалване с обща жалба в срока за обжалване на най-късното решение, което е това от 15.04.2008 год. Последващото решение от 26.09.2008 год. е постановено на основание чл. 292 ГПК /отм./ за разпределение на имотите между съделителите, в срока за обжалване на което е постъпила и въззивната жалба. Същата обаче съдържа оплаквания против решението по допускане на делбата и решението по чл. 289 ГПК /отм./, които са влезли в сила, но не и против решението по чл. 292 ГПК /отм./, поради което и правилно въззивният съд е приел, че е недопустима и прекратил въззивното производство. Видно и от доводите в настоящата частна жалба е, че въззивната жалба е против първоинстанционното решение по разделителния протокол, както е възприел същата и въззивният съд. Определението е законосъобразно и следва да се остави в сила, водим от което съдът
 
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА определението от 12.05.2009 год. по гр. д. № 56/2009 год. на Монтанския окръжен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар