Определение №336 от 19.12.2013 по гр. дело №52/52 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 336

гр. София, 19.12.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА гр. д. № 52/13 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 7142 от 23.11.2013 г. на М. И. Г. от [населено място], чрез адв. И. П. срещу въззивно решение № 467 от 19.10.2012 г., постановено по гр. д. № 610/2012 г. на Окръжен съд – Пазарджик. С обжалваното решение е обезсилено решение № 157 от 24.02.2012 г., постановено по гр. д. № 2545/2011 г. на Районен съд – Пазарджик и е прекратено производството по делото по иск с правно основание чл. 53, ал. 2 ЗКИР.
Ответниците по касационната жалба с писмени отговори оспорват касационната жалба и сочат, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.
При проверка допустимостта на касационното производство, Върховният касационен съд, II г.о., констатира следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. Размерът на цената на иска по исковете за собственост и други вещни права върху недвижим имот се определя от данъчната оценка, а когато такава не е представена по делото – от пазарната им цена, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 ГПК цената на иска се посочва от ищеца и въпросът за цената на иска може да се повдигне от ответника или служебно от съда най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. В конкретния случай ищцата с исковата молба в изпълнение на изискването на чл. 127, ал. 1, т. 3 ГПК е посочила, че цената на предявения от нея иск е в размер на 4149, 20 лева, като по делото няма данни същата да е била променяна.
Предвид изложеното, цената на иска е под законоустановения минимум, определен в чл. 280, ал. 2 ГПК, поради което подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
Разноски в полза на ответника по касационна жалба Е. Д. А. не следва да се присъждат, тъй като по делото липсват данни такива да са направени.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане касационна жалба вх. № 7142 от 23.11.2013 г. на М. И. Г. от [населено място] срещу въззивно решение № 467 от 19.10.2012 г., постановено по гр. д. № 610/2012 г. на Окръжен съд – Пазарджик.
Прекратява производството по гр. д. № 52/2013 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *