Определение №34 от 28.3.2018 по гр. дело №33/33 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 34

гр. София, 28 март 2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България и Върховният административен съд на Република България, петчленен състав, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело № 33/2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК.
Образувано е пред петчленен състав на съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд по спор за подсъдност между Административен съд – Монтана и Районен съд – Лом, относно компетентния съд, който да се произнесе по жалба на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място], представлявано от управителя Ю. М. К., против отказ на началника на общинска служба „Земеделие“, [населено място], обективиран в писмо изх. № 444/26.07.2017г., за изпълнение на административна услуга – регистриране на договор за отдаване под наем на земеделски земи, вписан в Служба по вписванията – [населено място] с вх. № 5017/24.07.2017г.
Първоначално производството е образувано пред Административен съд – Монтана по жалба на Ю. М. К., в качеството му на управител и представляващ [фирма] против отказ на началника на общинска служба „Земеделие“ за регистриране на 8 броя договори за наем по заявление вх. № 549/25.07.2017 г. С разпореждане от 29.08.2017 г. по образуваното адм. д. № 345/2017 г. по описа на АС – Монтана е постановено разделяне и разглеждане в отделно производство на жалбата против отказа за регистриране на договор за наем вх. № 5017/24.07.2017г. С протоколно определение № 464 от 18.10.2017 г. по адм.д. № 364/2017 г. на Административен съд – Монтана производството по чл. 37 б, ал. 1 ЗСПЗЗ и чл. 135, ал. 2 АПК е прекратено и делото е изпратено по компетентност на Районен съд – Лом. Административният съд е приел, че задължението на общинските служби по земеделие да водят регистри на земеделските земи и ползването им, както и задължението за регистриране на договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земеделските земи в специалния регистър при общинска служба „Земеделие“ произтича от разпоредбите на чл. 37 б, ал.1 ЗСПЗЗ и чл. 60, ал. 6, т. 12 ППЗСПЗЗ. Процесният случай попада в приложното поле на § 19 от ПЗР на ЗИД на АПК, в сила от 20.05.2011 г., който въвежда специални правила за родова подсъдност на дела с предмет – административни актове, издадени по реда на ЗСПЗЗ и отказите за издаването им. Те могат да бъдат обжалвани пред районния съд по местонахождението на имота по реда на АПК. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК и тази подсъдност не може да бъде изменяна по волята на страните или на административния орган. Поради тези съображения и с оглед на това, че земеделските земи са с местонахождение в землището на [населено място], административният съд е изпратил делото по компетентност на Районен съд – Лом.
С определение № 342 от 02.02.2018 г. Районен съд – Лом е прекратил образуваното пред него гр.д. № 2901/2017 г. и е повдигнал спор за подсъдност по реда на чл.135, ал. 4 АПК. Приел е, че задължението за регистрация и производство по регистрацията е регламентирано в Наредба № 3/29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Изложил е съображения, че в случая се касае за отказ да бъде извършена административна услуга по регистрация на наемен договор с предмет земеделска земя, който засяга правната сфера на жалбоподателя и представлява административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК. За самия отказ за извършването на тази административна услуга, по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗА, липсва изричен нормативно уреден ред за обжалване, поради което разпоредбата на § 19 от ПЗР към ЗИД на АПК е неприложима, като следва да се приложи общият ред за обжалване по АПК.
За да се произнесе по повдигнатия спор за подсъдност настоящият смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд съобрази следното:
Съгласно § 19, ал. 1 ЗИД на АПК (ДВ, бр. 39/2011г.) индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Въведено е отклонение от общото правило. Законодателят е възложил на районните съдилища компетентността да упражняват контрол по законността на всички индивидуални административни актове, издадени по ЗСПЗЗ и правилника за приложението му, както и отказите за издаването им, независимо от органа, който ги е издал, и независимо от характера на акта. Водещо при определянето на съда, компетентен да разглежда тези спорове, е законът, съобразно който е издаден индивидуалният административен акт – а не вида на самия акт. Достатъчно е обжалваният акт да е издаден по прилагането на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ – като е без значение дали е индивидуален административен акт по АПК или индивидуален административен акт, с който се удостоверяват факти с правно значение по § 1, т. 2 ДР на ЗА. В случая се атакува отказ за регистрация на договор за наем на земеделска земя – т.е. отказ за извършване на административна услуга, съставляващ индивидуален административен акт по ЗСПЗЗ. При това положение и доколкото не са касае до посоченото в §19 от ПЗР на ЗИД на АПК изключение, компетентен да се произнесе по спора е Районен съд – Лом.
По изложените съображения и на основание чл. 135, ал. 4 АПК, смесеният петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд
О П Р Е Д Е Л И :

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по жалбата на [фирма], със седалище [населено място], против отказ на началника на общинска служба „Земеделие“ [населено място], обективиран в писмо с изх. № 444/26.07.2017 г., за изпълнение на административна услуга – регистриране на договор за отдаване под наем на земеделски земи, вписан в Служба по вписванията – [населено място] с вх. № 5017/24.07.2017г., е Районен съд – Лом, на когото да се изпрати делото.
Препис от определението да се изпрати за сведение на Административен съд – Монтана.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *