Определение №35 от 30.4.2019 по гр. дело №16/16 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 35

гр.София, 30 април 2019 г.

Върховният касационен съд и Върховният административен съд на Република България, петчленен състав, в закрито заседание на десети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
МАРУСЯ ДИМИТРОВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
СВИЛЕНА ПРОДАНОВА
като изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гражданско дело № 16А от 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК, образувано съгласно определение № 128 от 15.03.2019 г. по ч.гр.д. № 815/2019 г. на ВКС, ІV г.о.
Пред Варненския окръжен съд е образувано гр. д. № 316/2018 г. по предявени от К. И. Б. искове срещу Агенция по вписванията за заплащане на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди от издаване на неверни справки за притежавани от него имоти.
С определение № 468 от 19.02.18 г. на по гр.д. № 316/18 г. на Варненския окръжен съд е прието, че компетентен да разгледа спора е административният съд, като производството е прекратено и делото е изпратено по компетентност на Административен съд – Варна. Това определение е обжалвано от К. И. Б. и с определение № 679 от 01.11.18 г. по ч. гр. д. № 534/18 г. на Варненския апелативен съд е потвърдено в частта, с която е прекратено производството пред сезирания съд, а в частта, с която делото е изпратено по компетентност на АС- Варна, определението е отменено и делото е изпратено по компетентност на Административен съд София-град.
К. И. Б. е подал частна жалба срещу определението на апелативния съд и пред ВКС е образувано ч. гр. д. № 815/2019 г. по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. С определение № 128 от 15.03.2019 г. съставът на ВКС, ІV г.о., е приел, че с определението на Варненския апелативен съд се повдига спор за подсъдност между гражданския съд и административния съд, който съгласно чл.135 ал.4 АПК следва да се реши от смесен състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд и е прекратил производството по делото.
Настоящият петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд приема следното:
Съгласно чл. 135, ал. 4 АПК смесеният петчленен състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, може да разрешава само спорове за подсъдност, които са възникнали между общите и административните съдилища, като целта на това производство е да се определи кой е компетентният съд да разгледа съответния спор – общ или административен.
В конкретния случай с обжалваното определение на апелативния съд е прието, че спорът не е подсъден на гражданския, а е подсъден на административния съд. Съдебният акт не е влязъл в сила и делото не е изпращано на административния съд, който не се е произнасял дали приема или отказва да разгледа спора, тоест към настоящия момент не е налице спор за подсъдност между общ и административен съд по смисъла на чл. 135, ал. 4 АПК.
По изложените съображения образуваното производство по чл. 135, ал. 4 АПК следва да се прекрати поради липса на предмет и тъй като по подадената от К. И. Б. частна жаба срещу определението на Варненския апелативен съд липсва произнасяне, делото следва да се изпрати на гражданската колегия на ВКС по компетентност.

О П Р Е Д Е Л И :

П р е к р а т я в а производството по гр.д. № 16 А/2019 г., образувано по чл. 135, ал. 4 АПК пред петчленен състав на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.
И з п р а щ а делото на гражданската колегия на ВКС по компетентност.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *