Определение №351 от 14.7.2011 по ч.пр. дело №253/253 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.351

С..14.07..2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и единадесети юли, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
ч. гр. дело №253/2011 г.

Производството е образувано по частна жалба на С. Н. Т., К. С. Н., И. Н. М. и М. Н. К., подадена от пълномощника им адвокат В. И. – С., срещу определение №102/15.04.2011 г. по гр. дело № 1035/2010 г. на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, с което е оставена без разглеждане молбата им по чл.248, ал.1 ГПК за присъждане на направените в касационното производство разноски за адвокатско възнаграждение.
В определението е посочено, че молбата е процесуално недопустима, тъй като е просрочена.
Частната жалба е допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.
Според разпоредбата на чл.248, ал.1 ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение в частта му за разноските. Следователно изменение на определението, с което е оставена без разглеждане касационната жалба на [община] поради недопустимост на касационния контрол може, да се иска в срока за обжалваното му. О. акт се съобщава на страните, независимо от интереса, който те имат от обжалването му. Срокът се отнася до двете страни по процесуалното правоотношение и тече от уведомяването. Молбата на жалбоподателите за изменение на определението в частта му за разноските е подадена на 05.11.2011 г., към който момент те не са получили съобщение за постановяване на определението, поради което и посоченият по-горе срок не е изтекъл. Ето защо неправилно молбата за отмяна е оставена без разглеждане като недопустима.
Изложеното налага отмяна на определението на ВКС, ІІ г.о., и връщането на делото за произнасяне по молбата.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІI г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №102/15.04.2011 г. по гр. дело № 1035/2010 г. на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, с което е оставена без разглеждане молбата на С. Н. Т., К. С. Н., И. Н. М. и М. Н. К. с правно основание чл.248, ал.1 ГПК за присъждане на направените в касационното производство разноски за адвокатско възнаграждение.
ВРЪЩА делото на състава на ВКС за произнасяне по молбата на С. Н. Т., К. С. Н., И. Н. М. и М. Н. К. за разглеждане на молбата с правно основание чл.248,ал.1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар