Определение №361 от 1.9.2009 по ч.пр. дело №265/265 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 361
 
гр. София,.01.09.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на десети юли две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 265 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 248, ал. 3 ГПК, образувано по частната жалба на К. О. с. на ТПК- С. З. , чрез пълномощника й адвокат Ат. С. , против определението от 8.04.2009 год. по гр. д. № 241/2007 год. на С. окръжен съд. С него въззивният съд в производство по чл. 192, ал. 4 ГПК /отм./ е осъдил жалбоподателя да заплати на С. К. С. и З. Л. С. сумата 1 600 лв., представляваща направените от тях разноски по делото пред въззивната инстанция.
Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което и настоящето производство е допустимо.
Жалбоподателят поддържа становище за неправилност на обжалваното определение поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила – съдът е следвало да се произнесе по чл. 193, ал. 1 ГПК/отм./, а не по реда на чл. 192, ал. 4 ГПК /отм./, поради което и молбата на ответниците за присъждане на разноските е извън срока. Освен това се поддържа и становище за допуснато нарушение на чл. 64, ал. 1 ГПК /отм./ с присъждане в пълен размер на направените разноски, вместо съобразно уважената част от иска. Жалбоподателят моли за отмяна на обжалваното определение, респ. намаляване размера на присъдените разноски съобразно уважената част от иска.
Ответниците С. , чрез пълномощника им адв. Евг. Джурков, в писмен отговор оспорват частната жалба и молят определението да се остави в сила като правилно.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира частната жалба за неоснователна.
Въззивният съд е пропуснал в постановеното на 13.07.2007 год. по гр. д. № 241/2007 год. решение да се произнесе по поисканите от ответниците С разноски по делото, поради което и редът за присъждането им е този по чл. 192, ал. 4 ГПК /отм./, както правилно е процедирал въззивният съд. Молбата е подадена в срок, тъй като въззивното решение е влязло в сила на 20.03.2009 год. с постановяване на решението на ВКС по гр. д. № 6345/2007 год., а тя е постъпила на 1.04.2009 год. Правилно съдът е присъдил направените от ответниците разноски по делото във въззивната инстанция в размер на 1 600 лв. за заплатеното адвокатско възнаграждение, тъй като искът против тях по чл. 108 ЗС е отхвърлен. В останалата част по предявения инцидентен установителен иск, въззивното решение е обезсилено и производството по него е прекратено с решението на ВКС, поради което и доводите на жалбоподателя за частично уважаване на исковете е неоснователен. Налице е влязло в сила решение, с което искът за собственост против ответниците е отхвърлен, поради което и правилно съдът в обжалваното определение е присъдил изцяло направените от последните разноски, съгласно чл. 64, ал. 2 и ал. 3 ГПК /отм./.
Поради изложените съображения обжалваното определение като правилно следва да се остави в сила, водим от което, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 249 от 8.04.2009 год. по гр. д. № 241/2007 год. на С. окръжен съд, с което са присъдени съдебни разноски.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *