Определение №365 от 28.5.2009 по гр. дело №2188/2188 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                              R- 365/28.05.2009
ПРОТОКОЛ
                         София  27.05.2009  година
 
     ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РБ,  второ  гражданско отделение в публично съдебно заседание на  двадесет и седми     м а й      2009 година в състав:
                                       
                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                               ЧЛЕНОВЕ:СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                  СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря    ТОДОРКА  КЬОСЕВА
и прокурора                                     
сложи на разглеждане гр. дело № 2188 по описа за 2008 год.  докладвано от съдията           СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
 
Производството е по § 2, ал. 3 от ПЗР на ГПК във вр. с чл. 218а и следващи от ГПК /отм./.
След изпълнение разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК и на именното повикване в 9.25 часа страните се представиха така:
Жалбоподателят „К. “ Е. , гр. С. З. , редовно призован по реда на чл. 218д ГПК /отм./ чрез публикация в Д.в. бр.24 от 31.03.2009г, стр. 98 и с призовка, не изпраща представител.
Ответникът по жалбата „Ф. Боруй“ Е. /в несъстоятелност/, гр. С. З. , редовно призован по реда на чл. 218д ГПК /отм/ чрез публикация в Д.в. бр. 24 от 31.03.2009г., стр. 98, не изпраща представител.
Ответникът по жалбата ЕТ „АНДИ-Д. Д. редовно призован по реда на чл. 218д ГПК /отм/ чрез публикация в Д.в. бр. 24 от 31.03.2009г., стр. 98 и с призовка, не се явява, не изпраща представител.
Ответникът по жалбата Е. Е. П., редовно призован по реда на чл. 218д ГПК /отм/ чрез публикация в Д.в. бр. 24 от 31.03.2009г., стр. 98, не се явява, не изпраща представител.
Постъпила е молба „Ф. Боруй“ Е. /в несъстоятелност/ – прекратено, представлявано от освободения синдик Д. В. Д. – Г. , към която са приложени решение № 17 – „З” от 30.07.2007г. на Старозагорския окръжен съд по гр. д. № 1577/2000г., с което е прекратено производството по несъстоятелност на дружеството, както и производството по делото поради изчерпване масата на несъстоятелността, заличен е търговеца. Ф. Б.“ Е. /в несъстоятелност/, прекратени са правомощията на синдика му Д. В. Д. – Г. , считано от 31.08.2007г., задължен е същият да предаде търговските книги и остатъка от имуществото на длъжника на Община С. и е прекратено действието на общата възбрана върху имуществото на дружеството. Приложено е и решение № 399 от 16.06.2008г. по гр. д. № 56/2008г. на Върховния касационен съд, Второ отделение търговска колегия, с което е оставено в сила решението на Старозагорския окръжен съд. С молбата, подписана от освободения синдик Д. – Г. е представено копие от постановление № 62 от 21.02.2007г. на Старозагорския окръжен съд по търг. Дело № 1577/2000г., с което владението на таван /под-покривно пространство/ със застроена площ 303.20 кв.м., в т. Ч. 21.60 кв.м. от общите части на „Т” в УПИ * в кв. 59 по ПУП на гр. С. е възложено на спечелилия търга купувач Г. А. А. от гр. В., определен с протокол от 21.12.2006г.
Постъпила е молба от „К„ Е. , гр. С. З. , в която се поддържа, че вписването на заличаването на. Ф. Б.“ Е. /в несъстоятелност/ не прекратява юридическото му качество, а висящият исков процес поддържа провосубектността на дружеството и производството по предявения срещу него иск следва да продължи. Като евентуално се поддържа искане за конституиране като страна по делото в качеството на ответник – Община С., като едноличен собственик на капитала и приобретател на заличеното дружество – ответник по предявения иск. В случяй, че не бъде уважено искането за продължаване на производството между първоначалните страни, касаторът моли като страна по делото да бъде конституиран приобретателят на спорния имот – Г. А. А.
От последния е постъпило становище, според което не са налице условията на чл. 121 ГПК /отм./ за конституирането му като страна – ответник по предявения иск.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира, че с вписването на заличаването на дружеството – ответник „. Ф. Б.“ Е. /в несъстоятелност/, процесуалната правоспособност на страната в процеса се изгубва, тъй като юридическото лице престава да съществува и не може да бъде повече субект на процесуалното правоотношение. Предвид на това, прекратеното и заличено дружество няма качеството на страна в процеса и производството по делото по предявения иск не може да продължи по отношение на несъществуващ правен субект.
Неоснователно е и искането за конституиране като страна в процеса на Община С.. Видно от влязлото в сила решение № 17- „З” от 30.07.2007г. по търг. Дело № 1577/2000г. на Старозагорския окръжен съд, потвърдено с решение № 399 от 16.06.2008г. по гр. д. № 56/2008г. на ВКС, ІІ-ро отд., търговска колегия, търговецът е заличен съгласно чл. 735, ал. 2 ТЗ, доколкото след изчерпване масата на несъстоятелността са останали неудовлетворени кредитори, а останалото неосребрено имущество на длъжника, включващо непродаваеми активи с обща балансова стойност от 12904.27 лева е решено от събранието на кредиторите от 23.07.2007г. да бъде предоставено на едноличния собственик на капитала Община С., заедно с търговските книги. Не е налице законно процесуално правоприемство по смисъла на чл. 120 ГПК /отм./. Община С. не е универсален материалноправен правоприемник на заличеното търговско дружество и не може да го замести в процеса като надлежен ответник.
Неоснователно е и искането за конституиране като ответник по делото на купувача по публична продан на извършена по реда на чл. 717а от ТЗ, комуто процесният имот е възложен с постановление № 62 от 21.02.2007г. по търг. Дело № 1577/2000г. на Старозагорския окръжен съд. Съгласно чл. 121, ал. 2 ГПК/отм./ приобретателят може да замести праводателя си само със съгласието на двете страни при условията на чл. 117, ал. 1 ГПК /отм./ до приключване на делото в първата инстанция.
Предвид на изложеното производството по делото следва да бъде прекратено, а не влязлото в сила обжалвано въззивно решение да бъде обезсилено, поради което съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2188/2008г. на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение.
ОБЕЗСИЛВА решение № 95 от 05.11.2007г. по в. търг. д. № 324/2007г. на Старозагорския окръжен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба в седмичен срок от получаване на съобщението пред друг тричленен състав на гражданска колегия на Върховния касационен съд.
Протокола се изготви в съдебно заседание и приключи в 9.42 часа.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
СЕКРЕТАР:
 

Оценете статията

Вашият коментар