Определение №394 от по гр. дело №1986/1986 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№  394
 
София  06.10.  2008 г.
 
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско   отделение,  в  закрито  заседание   в състав:
 
 
 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ
                                             ЧЛЕНОВЕ:   БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА                                                                                  
                                                                 ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                           
                      
изслуша докладваното от съдията Здравка  Първанова гр. дело № 1986/2008 г.
                                    Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на К. П. Т. и М. Б. Х. , в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете В, гр. С., срещу въззивно решение от 05.02.2008г. по гр.дело № 728/2007 г. на Сливенския окръжен съд. Изложени са твърдения за произнасяне в решението по съществен материалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото – основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК. Същественият материалноправен въпрос, по който е налице произнасяне в обжалваното решение, е относно характера на нормата на чл.19 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ – императивен или диспозитивен, и дали е допустима промяната в името на български гражданин поради различните именни системи на неговите родители. Този въпрос е от съществено значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
Ответникът по касационната жалба О. С. не изразява становище.
Върховната касационна прокуратура не изразява становище.
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК и отговаря на изискванията на чл.284 ГПК.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
С обжалваното решение на Сливенския окръжен съд е оставено в сила решение № 730/27.09.2007г. по гр.д. № 2800/2007г. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлена молбата на К. П. Т. и М. Б. Х. в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете В, род.26.09.2006г. за промяна на името на детето от В. –Мария К. Т. на В. М. Т.
Съобразно разпоредбата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Същественият материалноправен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд в разглеждания случай е, допустимо ли е чрез промяна на името по реда на чл.19 ЗГР български гражданин, роден в България, да бъде записан с име в отклонение на императивните разпоредби на същия закон – чл.9. Този е същественият правен въпрос, разгледан в обжалваното решение, а не поставеният от касаторите въпрос относно характера на нормата на чл.19 ЗГР и различните именни системи, съобразно гражданството на родителите, като важна причина, налагаща допускане на промяна в бащиното име на детето по реда на чл.19 ЗГР. Това е така защото исканата промяна цели отпадане на бащиното име, заменянето му с името на бабата на детето, т.е. формиране на името в противоречие на чл.9 ЗГР, а не промяна на името, вкл.бащиното, по реда на чл.19 с.з. поради важно обстоятелство. Ето защо отговорът на поставените от касаторите въпроси няма отношение към визираното от тях основание по чл.280, ал.1, т.3 ГПК. Под точно прилагане на закона най-общо се разбира еднообразното му тълкуване, т.е. точното прилагане на закона е насочено към отстраняване на непоследователната и противоречива съдебна практика или преодоляване на неправилната практика. Релевантни доводи в тази насока не са изложени. Не е налице и твърдяната липса на уредба на промяна на име на малолетно дете като основание за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл.280,ал.1,т.3 in fine ГПК – от значение за развитие на правото, изискващо такова тълкуване на закона, при което ще се стигне до отстраняване на непълноти на правните разпоредби и в крайна сметка до усъвършенстване на правоприлагането. Това е така, защото в ЗГР са установени ясни и изчерпателни правила, уреждащи начина на формиране и реда на промяна на имената на българските граждани – чл.12-14, чл.19, в т.ч. и по отношение имената на малолетните лица.
Ето защо следва да се приеме, че не са налице предпоставките за разглеждане на касационната жалба по същество и не следва да се допуска касационното обжалване на решението. По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 05.02.2008г. по гр.дело № 728/2007 г. на Сливенския окръжен съд по касационна жалба на К. П. Т. и М. Б. Х. , в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете В, гр. С..
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар