Определение №395 от 29.9.2009 по ч.пр. дело №298/298 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№.395
 
   гр. София,.29.09.2009 год.
 
    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на……………….септември две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                   СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 298/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на М. В. К. от гр. С. против въззивното определение от 23.10.2008 год. по ч. гр. д. № 4203/2008 год. на Софийски градски съд. С него е оставена без уважение частната й жалба против определението от 15.05.2008 год. по гр. д. № 18085/2006 год. на Софийски районен съд, с което е прекратено производството по предявения от нея иск, на основание чл. 224, ал. 2 ГПК /отм./.
Жалбоподателката поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното определение с молба за отмяната му.
Преди да разгледа по същество частната жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като се обжалва въззивно определение, с което е оставена без уважение частна жалба против определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото, т. е. налице е хипотезата на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. В изпълнение на указанията на въззивния съд, след връщане на делото от касационната инстанция за отстраняване нередовности в жалбата, жалбоподателката е представила изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, в което се позовава на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК с оглед представената съдебна практика и твърденията, че въпросът по същество на спора е решаван противоречиво в нея /неточно посочена т. 3/.
Поддържаното основание за допускане на касационното обажлване на въззивното определение не е налице. Въззивният съд, за да остави в сила определението на първоинстанционния съд, с което е прекратено производството по предявения иск, като недопустимо, е приел, че спорът между страните за принадлежността на правото на собственост върху спорния апартамент е решен с влязло в сила решение. Това обстоятелство прави недопустимо разглеждането му повторно между страните – чл. 224, ал. 1 ГПК /отм./, както и спрямо частните им правоприемници, съгласно чл. 220, ал. 1 ГПК /отм./. Произнасянето по този релевантен за изхода на спора за недопустимост на производството процесуалноправен въпрос не е в противоречие на представената съдебна практика, която е неотносима към него. Оплакванията на жалбоподателката по същество на спора за собственост върху имота не могат да се обсъждат в настоящето производство, което е с предмет преценка наличието на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на определението. Тъй като такива не са налице, то не може да бъде допуснато.
По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК, настоящият състав на ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване въззивното определение № 743 от 23.10.2008 год. по ч. гр. д. № 4203/2008 год. на Софийски градски съд, по подадената от М. В. К. жалба против него.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар