Определение №396 от 29.9.2009 по ч.пр. дело №333/333 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.396
 
                                   гр. София, 29.09.2009 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на…………………….септември две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 333 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 286, ал. 2 ГПК и е образувано по частната жалба на Д. С. Б. , В. Д. В. и Д. Д. В.- А. , чрез пълномощника им, против разпореждането от 19.05.2009 год. по гр. д. № 828/2008 год. на П. окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената от настоящите жалбоподатели касационна жалба против въззивното решение, на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, във вр. с чл. 284, ал. 3, т. 1 и т. 4 ГПК – неотстраняване в срок нередовностите относно представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК и внасяне на дължимата държавна такса от 30 лв.
Жалбоподателите поддържат становище за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, без да излагат конкретни съображения за изпълнение на дадените им указания от въззивния съд по отстраняване нередовностите в касационната им жалба.
Ответникът „У” ЕАД, гр. С. счита, че не следва да се допуска касационно обжалване на разпореждането за връщане на жалбата, тъй като не са налице основанията за това по чл. 280, ал. 1 ГПК.
Върховният касационен съд, като обсъди изложените в частната касационна жалба доводи във връзка с данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК, а не по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, както неоснователно поддържа ответното дружество. Поради това и настоящето производство е процесуално допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
За да върне подадената от жалбоподателите касационна жалба против въззивното решение, окръжният съд приел, че същите не са отстранили в срок нередовностите в нея, констатирани с разпореждането от 21.01.2009 год., за което са уведомени, а именно – не са посочени основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК и не е внесена държавната такса.
Изводът е правилен.
Касационната жалба против въззивното решение е била нередовна и съобразно чл. 285, ал. 1 ГПК въззивният съд е констатирал това и съобщил на жалбоподателите да отстранят посочените нередовности, като съобщението е получено от пълномощника им на 11.04.2009 год. Липсват данни по делото за отстраняването на нередовностите в жалбата, а и самите жалбоподатели не изразяват твърдения за това обстоятелство. Частната им жалба съдържа неотносими към предмета на настоящето производство твърдения за неправилността на въззивното решение, които не могат да бъдат обсъждани. Въпросът, който следва да се разреши, касае правилността на разпореждането за връщане на касационната им жалба и с оглед неотстраняване на нередовностите в нея, за което същите са били уведомени, то въззивният съд правилно е приложил разпоредбата на чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК. Обжалваното разпореждане, като правилно следва да се остави в сила, водим от което съдът
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането от 19.05.2009 год. по гр. д. № 828/2008 год. на П. окръжен съд, с което е върната подадената от Д. С. Б. , Д. Д. В. и В. Д. В., чрез адв. Ив. Д. , касационна жалба против въззивното решение по същото дело.
Определението е окончателно.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *