Определение №398 от 29.9.2009 по ч.пр. дело №319/319 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№.398
 
   гр. София,29.09..2009 год.
 
    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на……………………..септември две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                   СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 319/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на С. М. В., С. Я. К. , Г. К. И. , М. К. М. и И. К. Д. , чрез пълномощника им адвокат Я, против въззивното определение от 29.04.2009 год. по ч. гр. д. № 683/2009 год. на Варненския окръжен съд. С него е оставено в сила определението от 27.01.2009 год. по гр. д. № 10705/2007 год. на Варненския районен съд, с което е прекратено производството по предявения от жалбоподателите установителен иск за собственост.
Жалбоподателите поддържат становище за незаконосъобразност на обжалваното определение с молба за отмяната му и делото се върне на районния съд за продължаване процесуалните действия по разглеждането му.
Преди да разгледа по същество частната жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като се обжалва въззивно определение, с което е оставена без уважение частна жалба против определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото, т. е. налице е хипотезата на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. В изпълнение на указанията на въззивния съд, дадени с разпореждането му от 27.05.2009 год., жалбоподателите са представили изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, в което се позовават на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, с оглед представено определение № 433 от 11.12.2008 год. по ч. гр. д. № 1594/2008 год. на ВКС, ІІІ г. о. Считат, че процесуалноправният въпрос за допустимостта на производството по предявения положителен установителен иск е решен от въззивния съд в противоречие на приложената съдебна практика.
Въззивният съд, за да остави в сила определението на първоинстанционния съд, с което производството е прекратено като недопустимо, е приел, че липсва правен интерес у ищците от търсената с предявения иск защита при твърденията им, че са собственици на имота и липсата на спор с ответната обищна.
Следователно, въпросът за наличие на правен интерес от търсената с предявения положителен установителен иск защита е релевантен за извода на съда за недопустимост на производството. С оглед представеното определение на касационната инстанция, в което е прието, че за допустимостта на производството съдът изхожда от заявените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, следва да се приеме, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното определение.
Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна, поради което и обжалваното определение следва да се остави в сила. Нито от твърденията на ищците, нито от представените доказателства по делото, следва обосноваване на обстоятелството за наличие на спор между страните относно претендираното от жалбоподателите право на собственост върху описания в исковата молба имот. Правният интерес от търсената защита е абсолютна процесуална предпоставка, поради което и при липсата й предявяването на иска е недопустимо. Както правилно е приел въззивният съд, уважаването на такъв иск не би довело до легитимацията на ищците като собственици, за което същите имат на разположение друг ред за констатиране на претендираното от тях право.
По изложените съображения, настоящият състав на ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА въззивното определение № 1* от 29.04.2009 год. по ч. гр. д. № 683/2009 год. на Варненския окръжен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *