Определение №399 от 29.9.2009 по ч.пр. дело №378/378 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№.399
 
   гр. София,29.09.2009 год.
 
    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на……………….септември две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                   СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 378/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на А. А. И. от гр. П., чрез адвокат Р.зунов, против въззивното определение от 24.06.2009 год. по ч. гр. д. № 1365/2009 год. на Пловдивския окръжен съд. С него е оставена без уважение частната й жалба против определението от 4.02.2009 год. по гр. д. № 2554/2007 год. на Пловдивския районен съд, с което е прекратено производството по предявения от нея иск за отмяна на нотариален акт, като недопустимо.
Жалбоподателката поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното определение с молба за отмяната му.
Ответниците, чрез пълномощника им адв. П. Х. , оспорват жалбата.
Преди да разгледа по същество частната жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като се обжалва въззивно определение, с което е оставена без уважение частна жалба против определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото, т. е. налице е хипотезата на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. В изпълнение на указанията на въззивния съд за отстраняване нередовности в жалбата, жалбоподателката е представила допълнения към жалбата, в които се позовава на противоречиво произнасяне на въззивния съд по допустимостта на предявения иск с представената практика – определение на ВКС по чл. 288 ГПК и определение по ч. гр. д. № 325/2008 год., без изрично да е посочено в какво се изразява това противоречие.
Дори от съдържанието на жалбата и допълненията към нея да се изведе като поддържано основание за допускане на касационното обжалване на въззивното определение това по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, то същото не е налице. Въззивният съд, за да остави в сила определението на първоинстанционния съд, с което е прекратено производството по предявения иск, като недопустимо, е приел, че искът по чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ не може да се предяви самостоятеллно, а само като последица от уважаването на иск за собственост. Тъй като такъв не е предявен, искът за отмяна на нотариалния акт е недопустим.
Следователно, релевантният за изхода на спора въпрос е характерът на предявения иск, който въззивният съд е квалифицирал като такъв по чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ с оглед изрична допълнителна молба на ищцата в първоинстанционното производство. Дори и да се възприемат твърденията на същата като такива за наличието на предявен иск за собственост на спорния апартамент, по който решаващият съд е следвало да ес произнесе, то това е въпрос по същество на частната жалба и не може да се разреши в настоящето производство, което има за предмет обосноваване на предпоставките за допускане на касацията. По въпроса за допустимостта на производството, решен от въззивният съд в обжалваното определение, не е представена съдебна практика, в която той да е решен в друг смисъл. Представеното определение на ВКС по чл. 288 ГПК не представлява такава практика, с която да се прави съпоставка в произнасянето по даден материалноправен или процесуалноправен въпрос, а определението по частното производство по гр. д. № 325/2008 год. е неотносимо към разглеждания въпрос, тъй като в него се обсъжда въпроса за процесуалното представителство на държавата. Доколкото произнасянето на въззивния съд по въпроса за недопустимостта на отделно предявен иск за отмяна на нотариален акт, без да е предявен иск за собственост, е решен в съответствие с трайно установената практика на ВКС, то липсват основания за допускане на касационното обжалване на определението.
По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК, настоящият състав на ІІ гражданско отделение
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване въззивното определение № 1* от 24.06.2009 год. по ч. гр. д. № 1365/2009 год. на Пловдивския окръжен съд, по подадената от А. А. И., чрез адв. Р.зунов, жалба против него.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *