Определение №400 от 29.9.2009 по ч.пр. дело №347/347 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№400
 
   гр. София,.29.09.2009 год.
 
    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на……………….септември две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                   СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 347/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, образувано по частната жалба на Р. А. Г., чрез адвокат С, против въззивното определение от 4.06.2009 год. по ч. гр. д. № 852/2009 год. на Варненския окръжен съд. С него е оставена без уважение частната му жалба против отказа на съдията по вписванията при Районен съд, гр. В. от 10.04.2009 год. за заличаване на обстоятелства по партидите, съгласно молбата от същата дата.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното определение с молба за отмяната му и вместо това се постанови привеждане на партидите в съответствие с представените доказателства за собственост.
Преди да разгледа по същество частната жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като се обжалва определение, с което се дава разрешение по същество на производство по обжалване отказа на съдията по вписванията.
С разпореждане от 26.06.2009 год. окръжният съд е указал на жалбоподателя да отстрани нередовности в частната жалба – да внесе държавна такса за обжалването и да обоснове основанието по чл. 281, т. 3 ГПК. Съдът не е констатирал, съгласно разпоредбата на чл. 285, ал. 1 ГПК, че частната жалба е нередовна – не е налице изложение на основанията за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, нито е посочен въпросът, по който се е произнесъл съдът в обжалвания съдебен акт, съгласно препращащата разпоредба на чл. 278, ал. 4 ГПК към правилата за обжалване на решенията, в частност тези по чл. 284 ГПК. При това положение и при неточно цитиране от жалбоподателя на приложното поле на чл. 280, т. 2 ГПК, настоящата инстанция не може да се произнесе по допускане на касационното обжалване. Това налага връщане на делото на окръжния съд, който да извърши проверка на редовността на частната жалба, с даване на съответните указания за отстраняване на горните нередовности и съобразно изпълнението им да извърши съответните процесуални действия.
По изложените съображения, настоящият състав на ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 347/2009 год. по описа на Върховния касационен съд и ВРЪЩА ДЕЛОТО на Варненския окръжен съд за изпълнение на указанията в обстоятелствената част на настоящето определение.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар