Определение №401 от по гр. дело №1480/1480 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 401
 
София  20.04.  2010 г.
 
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско   отделение,  в  закрито  заседание  на четиринадесети април, две хиляди и десета година в състав:
 
 
 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ   
                                             ЧЛЕНОВЕ:   ЗЛАТКА РУСЕВА                                                                                     
                                                                ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                          
                      
изслуша докладваното от съдията Здравка  Първанова гр. дело № 1480/2009 г.
                                    Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на «В. и канализация» ЕАД, гр. Б., срещу въззивно решение от 09.07.2009г. по гр.дело № 88/2009г. на Бургаския окръжен съд в частта, с която дружеството е осъдено да предаде владението на недвижим имот. Изложени са твърдения за произнасяне по въпроси относно прилагане разпоредбата на 10б ЗСПЗЗ, които се решават противоречиво от съдилищата – основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
Ответникът по касация Р. П. Т. оспорва жалбата и счита, че касационното обжалване е недопустимо предвид разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК, а освен това не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК за допускането му.
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК.
П. проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
Не е изпълнено изискването на чл.280, ал.2 ГПК за наличие на обжалваем интерес над 1000 лева. Предявеният иск е по чл.108 ЗС и касае 342 кв.м., част от нива с площ 5,117 кв.м., находяща се в землището на с. А., представляваща ПИ № 0* по плана за земеразделяне. По делото е представено удостоверение № 5053/26.07.2007г. на Община П. за данъчната оценка на целия имот с площ 5117кв.м. Оценката е 692 лева. След като от страна на заинтересованата страна – касатор по делото, въпреки изложението относно обосноваване на обжалваемия интерес /молба от 04.11.2009г./ няма ангажирани други писмени доказателства, обосноваващи обжалваем интерес над минимално определения в чл.280, ал.2 ГПК, касационната жалба се явява недопустима. Ето защо тя следва да бъде оставена без разглеждане, поради недопустимост на касационното обжалване.
С оглед изложените съображения и на основание чл.280, ал.2 ГПК, ВКС, състав на ІІ Г. О.
 
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационна жалба вх. № 12876/07.10.2009г. на «В. и канализация» ЕАД, гр. Б., срещу въззивно решение от 09.07.2009г. по гр.дело № 88/2009г. на Бургаския окръжен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *