Определение №43 от 3.2.2009 по ч.пр. дело №2384/2384 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.43.
 
                                 гр. София, 03.02.2009 год.
 
                     В   И  М  Е  Т  О    Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети януари  две хиляди и девета година, в състав:
                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 2384 по описа на Върховния касационен съд за 2008 год. на ІV г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната касационна жалба на Н. А. И. от гр. Г. против въззивното определение от 7.04.2008 год. по ч. гр. д. № 1193/2008 год. на Софийски градски съд. С него е оставена без уважение частната му жалба срещу определението от 25.01.2008 год. на първоинстанционния Софийски районен съд по гр. д. № 24712/2007 год., с което е прекратено производството по делото като недопустимо и е върната исковата му молба.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на въззивното определение и иска то да бъде отменено и делото се върне за продължаване процесуалните действия по разглеждане на предявения иск.
Преди да разгледа по същество подадената частна жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта й – наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. Същите са такива за редовност на касационната частна жалба, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, приложима по препращане на чл. 278, ал. 4 ГПК. Цитираната разпоредба предвижда прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и съответното указание за това /наред с други такива/ е дадено както с разпореждането на председателя на ІV г. о. ВКС от 11.11.2008 год., така и с разпореждането на въззивния съд от 24.11.2008 год., след връщане на делото на въззивния съд за проверка редовността на жалбата. Тези указания са съобщени на жалбоподателя на 8.12.2008 год. и въпреки това с постъпилата уточнителна молба от 16.12.2008 год. с приложена нова частна жалба, указанието за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационното обжалване на въззивното определение не е изпълнено. Макар и да е посочено от жалбоподателя, че по въпроса за недопустимост на съдебното производство поради наличие на влязло в сила съдебно решение е налице съдебна практика на ВКС в обратен на направения от въззивния съд извод, то такава не е представена. Твърдението му за противоречие на въззивното определение и с практика на ВКС по въпроса за прекратяване на производството и връщане на исковата молба поради неотстраняване на нередовности в нея, каквато според него не е липсата на посочена от ищеца правна квалификация на иска, също не е подкрепено с влезли в сила съдебни решения. В настоящия случай, за да прекрати производството по подадената от ищеца искова молба против държавата, съдът е приел, че спорът, който същият иска да бъде решен, е този по приключилото с влязло в сила решение в предходно съдебно производство, прилагайки разпоредбата на чл. 224 ГПК /отм./. Следователно това е същественият процесуалноправен въпрос, обусловил извода на съда за прекратяване на образуваното по исковата му молба съдебно производство, поради което и жалбоподателят следва да обоснове твърдението си за решаването му в противоречие със съдебната практика, като представи такава. Само в този случай настоящата инстанция може да прецени налице ли е основанието за допускане на касационното обжалване на въззивното определение, визирано в чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. В тежест на жалбоподателя е да обоснове наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК и тъй като същият не е сторил това, въпреки дадените му указания, то на основание чл. 288 ГПК Върховният касационен съд не следва да допусне касационното обжалване на въззивното определение.
По изложените съображения, настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на подадената от Н. А. И. от гр. Г. частна жалба против въззивното определение от 7.04.2008 год. по ч. гр. д. № 1193/2008 год. на Софийски градски съд.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *