Определение №452 от 15.12.2008 по ч.пр. дело №2249/2249 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 452
 
Гр. София, 15.12. 2008 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в закрито заседание на дванадесети декември  две хиляди и осма година в състав:
 
 
                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                   ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
                                                                         ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
 
изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова частно  гражданско дело  № 2249 по описа за 2008 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е образувано по искане по чл. 282 ал.2 ГПК, направено от Пловдивския районен с. , който е подал касационна жалба срещу въззивното решение на Пловдивския апелативен с. № 525 от 29.10.2008г. по гр.д. № 685/2008г., в частта, в който е осъден да заплати на С. С. Х. обезщетение по чл.2 ЗОДОВ в размер на 6000лв.
Върховният касационен с. констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК и съдържа мотивирано изложение на основанията по чл.280 ал.1 ГПК съобразно изискването на чл.284 ал.3 т.1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Съгласно чл. 282 ал.1 и 2 ГПК подаването на касационна жалба не спира изпълнението на решението, но страната, която е подала касационна жалба може да поиска спиране на изпълнението като представи надлежно обезпечение. Следователно касационният с. е длъжен да спре изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение в случаите, когато бъде надлежно сезиран от страна, инициирала касационното производство чрез подаване на жалба при условие, че е внесено обезпечение в размерите, определени в чл.282 ал.2 изр.3 ГПК. Когато обаче касаторът е юридическо лице, което е освободено от внасяне на държавни такси по делата и не дължи гаранция при искане на обезпечение на бъдещ иск на основание чл.391 ал.4 ГПК , той не следва да внася обезпечение и изпълнението на решението следва да бъде спряно при условията на чл.282 ал.2 ГПК само въз основа на направено от него искане. Ето защо молбата на Пловдивския районен с. е основателна и следва да се уважи.
Воден от горното Върховният касационен с. , състав на Второ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
СПИРА на основание чл.282 ал.2 ГПК изпълнението на въззивното решение на Пловдивския апелативен с. № 525 от 29.10.2008г. по гр.д. № 685/2008г. в частта по осъдителния паричен иск на С. С. Х. против Пловдивския районен с. до приключване на касационното производство с определение по чл.288 ГПК или с решение по чл.293 ГПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *