Определение №464 от 6.11.2009 по ч.пр. дело №327/327 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 464.
 
гр. София,.06.11..2009 година
 
 
В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и девета година, в състав:
 
                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 327 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частната жалба на Й. Й. К. против определение № 47 от 28.01.2009 год. на Четвърто гражданско отделение на ВКС по гр. д. № 5420/2007 год., с което е оставена без разглеждане касационната му жалба против въззивното решение № 8 от 26.02.2007 год. по гр. д. № 437/2006 год. на Пловдивския апелативен съд.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на определението, като излага съображения относно неправилността на въззивното решение и моли да бъде разгледана касационната му жалба против него, поради липса на “нарушение на ГПК”.
Върховният касационен съд, в настоящият си състав на ІІ г. о., намира частната жалба за допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу съдебен акт на състав на ВКС, преграждащ по-нататъшното развитие на делото – разглеждане на касационната жалба против въззивното решение.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
Жалбоподателят Й. К. е получил съобщение за постановеното на 26.02.2007 год. въззивно решение по гр. д. № 437/2006 год. на Пловдивския апелативен съд на 27.03.2007 год., поради което и тридесетдневният срок за обжалването му, установен в чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./ е изтекъл на 26.04.2007 год. – четвъртък. Касационната жалба против него е изготвена и подадена в канцеларията на съда на 27.04.2007 год., т. е. след изтичане на срока за касационно обжалване.
Като е направил горните констатации, тричленният състав на ІV г. о. на ВКС в обжалваното определение правилно е приложил разпоредбата на чл. 218в, ал. 3, б. “а” ГПК /отм./, като приел жалбата за процесуално недопустима. Съображения и данни за друг извод не са налице, не се и сочат от частния жалбоподател, поради което и обжалваното определение следва да се остави в сила. Доводите на жалбоподателя за порочността на въззивното решение са ирелевантни към предмета на настоящето производство.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА определението с № 47 от 28.01.2009 год. по гр. д. № 5420/2007 год. на ВКС, ІV г. о., с което е оставена без разглеждане касационната жалба на Й. Й. К. от гр. П. против въззивното решение № 8 от 26.02.2007 год. по гр. д. № 437/2006 год. на Пловдивския апелативен съд.
Определението е окончателно.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *