Определение №468 от 25.9.2009 по ч.пр. дело №41/41 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 468
 
гр. София,.25.09.2009 година
 
В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в открито заседание на шестнадесети септември две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                    ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
                                          СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 41 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 286, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на Л. Й. В., чрез пълномощника й адвокат Т. Б. , против разпореждането от 10.10.2008 год. по гр. д. № 1462/2008 год. на Варненския окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената против решението му касационна жалба поради подаването й след изтичане на срока за обжалване, съгласно чл. 283 ГПК.
Частната жалба е подадена от страна в процеса, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, видно от пощенското клеймо на приложения плик, и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Поради това и настоящето производство е допустимо.
Жалбоподателката поддържа становище за неправилност на обжалваното разпореждане, като твърди, че не е получила съобщение за постановеното въззивно решение нито лично, нито чрез пълномощника й. Приложената към делото разписка от съобщение не удостоверява надлежното съобщаване на решението, поради което и моли обжалваното разпореждане да бъде отменено.
Ответниците, чрез пълномощниците им, оспорват частната жалба.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира следното:
Направеният от въззивния съд извод за просрочие на подадената касационна жалба е правилен и обоснован. Оспорването на удостовереното в приложената по делото разписка за връчване на въззивното решение на 1.08.2008 год., е неоснователно. Тежестта да установи обратното е на жалбоподателката, а от заключението на допуснатата графологическа експертиза се установява, че констатираните съвпадения в общите и частни графически признаци с подписа на пълномощника адвокат Т. Б. са характерни и преобладават, поради което и макар да не са устойчиви и достатъчни в количествено отношение /поради завишена вариантност на подписите му в сравнителния материал/ обуславя извода за вероятност подписът в разписката да е изпълнен от него. При липсата на други представени доказателства за обосноваване на твърдението, че разписката не е подписана от адв. Т. Б. и при наличните данни за вероятността подписът да е положен от него, следва извод, че доказателствената сила на удостовереното от длъжностното лице по призоваването обстоятелство за получател на съобщението адв. Т. Б. , като пълномощник на Л. В. , не е оборена. Поради това и подадената на 15.09.2008 год. /пощенското клеймо на плика/ касационна жалба е извън срока за подаване на касационна жалба по чл. 283 ГПК и правилно въззивният съд е я върнал. Обжалваното разпореждане, като правилно следва да се остави в сила, водим от което настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането от 10.10.2008 год. по гр. д. № 1462/2007 год. на Варненския окръжен съд.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар