Определение №477 от 13.11.2009 по ч.пр. дело №409/409 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 477
 
гр. София,.13.11..2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети ноември две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 409 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 286, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 2 ГПК, образувано по частната жалба на К. П. Г. от гр. В., чрез пълномощника й адвокат Н. Т. , против разпореждането от 7.08.2009 год. по гр. д. № 2543/2008 год. на Варненския окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената против решението му касационна жалба поради неизпълнение на указанието за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 30 лв.
Частната жалба е подадена от страна в процеса, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което и настоящето производство е допустимо.
Жалбоподателката поддържа становище за неправилност на обжалваното разпореждане поради нарушение на параграф 16 ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно който съдебните производства по този закон са безплатни. Моли за отмяна на обжалваното разпореждане и постановяване продължаване на процесуалните действия по движението на касационната жалба.
Ответниците по частната жалба не са взели становище по нея.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира частната жалба за основателна.
Съгласно правомощията си по чл. 285, ал. 1 ГПК, въззивният съд е извършил проверка на подадената от настоящата жалбоподателка касационна жалба против въззивното решение и е констатирал наличието на нередовности в нея, посочени в разпореждането му от 26.06.2009 год., за отстраняването на които е съобщил на касаторката, чрез пълномощника й и лично за държавната такса, последното получено на 16.07.2009 год. Приел, че в дадения срок последната не е изпълнила указанието за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 30 лв., независимо от уточнението на основанието за допускане на касационното обжалване, поради което и с обжалваното разпореждане върнал касационната жалба.
Действително, жалбоподателката не е изпълнила в срок указанието на съда за представяне на документ за внесена държавната такса в размер на 30 лв., но разпореждането за връщане на касационната жалба на това основание е неправилно. Съгласно параграф 16, ал. 1 ПЗР на ЗСПЗЗ ”Производствата по този закон пред съда са безплатни, с изключение на тези по чл. 14, ал. 4.”, поради което и настоящето производство с предмет иск по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ попада в тази категория. Съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от Т. за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК за произнасянето по допускане на касационното обжалване се събира такса в размер на 30 лв. при подаване на касационната жалба, като документът за внесената такса се прилага към жалбата – чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК. Прилагането на документа за платената държавна такса следва да се обуслови обаче от дължимостта на същата. В случая, съгласно цитираната специална разпоредба на пар. 16, ал. 1 ПЗР на ЗСПЗЗ производството е безплатно, поради което и указанието на въззивния съд за внасянето на държавната такса в размер на 30 лв. е неправилно. Поради това и неизпълнението му от жалбоподателката не води до неблагоприятната последица – връщане на касационната й жалба. Изводът на въззивния съд е неправилен, поради което и обжалваното разпореждане следва да се отмени и делото се върне за продължаване процесуалните действия по движението на касационната жалба.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОТМЕНЯВА разпореждането от 7.08.2009 год. по гр. д. № 2543/2008 год. на Варненския окръжен съд, с което е върната касационната жалба на К. П. Г., чрез адвокат Н. Т. и
ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за продължаване процесуалните действия по него.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *