Определение №48 от 24.11.2014 по гр. дело №46/46 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 48
гр. София, 24.11.2014 г.

Върховният касационен съд и Върховният административен съд на Република България – Смесен петчленен състав, в закрито заседание на четиринадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
СОНЯ ЯНКУЛОВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
ТАНЯ ВАЧЕВА

изслуша докладваното от съдията ЗЛАТКА РУСЕВА дело № 46/2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК
Образувано е по повдигнат спор за подсъдност въз основа на определение № 2800 от 15.10.2014 г., постановено по адм. д. № 2982/2014 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. С посоченото определение е прекратено производството по адм. д. № 2982/2014 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и е повдигната препирня за подсъдност пред Смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по въпроса кой е компетентният съд по жалбата на Д. С. Д. срещу Заповед № 1533/23.06.2014 г. на заместник-кмета на [община].
Пред Административен съд – Пазарджик е образувано адм. дело № 670/2013 г. по жалба № 44-Д-406/11.08.2014 г. на Д. С. Д. от [населено място] срещу Заповед № 1533/23.06.2014 г. на заместник-кмета на [община], с която от жалбоподателя е иззет на основание чл. 65 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ общински имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000212 в местност „Ч. ниви” в землището на [населено място], в частта на целия масив 159, с изключение на частта пред лицето на ПИ № 159011. С протоколно определение от 01.10.2014 г. не е даден ход на делото и същото е изпратено по компетентност на Районен съд – Пазарджик. Прието е, че издаденият административен акт е такъв по чл. 34, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в който е посочено, че земите от общинския поземлен фонд се изземват от лицата, които ги ползват без правно основание, по реда на чл. 65 ЗОС. Независимо, че посоченият ред е по чл. 65 ЗОС, несъмнено издаденият акт представлява такъв по ЗСПЗЗ и същият е във връзка и с останалите разпоредби на чл. 34 ЗСПЗЗ. От друга страна, § 19, ал. 1 ЗИД АПК, ДВ 39/2011 г. посочва, че индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, както и отказите от издаването им, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението на имота по реда на АПК. Ето защо, съдът е приел, че не е родово компетентен да разгледа делото и е изпратил делото на Районен съд – Пазарджик.
С определение № 2800 от 15.10.2014 г., постановено по адм. д. № 2982/2014 г., Пазарджишкият районен съд e постановил, че въпреки, че с оспорената заповед, предмет на жалбата на Д. Д., е наредено изземване на земеделски имот, то този имот представлява общинска собственост и относно изземването на имоти – общинска собственост, разпоредбата на чл. 34, ал. 4 ЗСПЗЗ изрично препраща към реда, предвиден в чл. 65 ЗОС и доколкото съгласно чл. 65, ал. 4 ЗОС, заповедта на кмета за изземване на общински имот, който се владее или държи без правно основание, не се използва по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, подлежи на обжалване по реда на АПК. С оглед на посочените съображения, съставът на Районен съд – Пазарджик е прекратил образуваното пред него производство, тъй като е счел, че не е компетентен да разгледа и да се произнесе по същество по подадената жалба и на основание чл. 135, ал. 4 АПК е повдигнал спор за подсъдност.
Настоящият петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, прие следното:
В разглежданата хипотеза основно значение за правилното разрешаване на възникналия спор между общ и административен съд е видът и характерът на образуваното производство. В конкретния случай се касае за оспорване на заповед на заместник-кмета, издадена на основание чл. 65 ЗОС, с която е разпоредено изземване от Д. С. Д. на общински имот – полски път.
Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 ЗОС, общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината. Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изземването на общински имоти е регламентирано, както в чл. 65 ЗОС, така и в ЗСПЗЗ по отношение на земите от общинския поземлен фонд, като ЗСПЗЗ препраща към нормите на специалния закон, в който е предвиден специален ред за защита на общинската собственост – този по чл.65 ал.1 ЗобС.
В общата хипотеза изземването на земеделски имоти се извършва, съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1, изр. 1 ЗСПЗЗ, според която по искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, като тази заповед, както и отказът да бъде издадена такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съобразно чл. 34, ал. 2, изр. 1 ЗСПЗЗ. В този случай компетентен да се произнесе по жалбата срещу издадената заповед или отказът за издаването й, ще бъде районния съд по местонахождението на имота по реда на АПК, съгласно приетото с § 19 ал. 1 ПЗР на ЗИД на АПК/обн. ДВ, бр. 39 от 20.05.11г./.
Обжалваната заповед е издадена на основание чл. 65 от ЗОС. В случая земеделският закон препраща към нормите на специалния закон, в който е предвиден специален ред за защита на общинската собственост – този по чл. 65, ал. 1 ЗОС. Не се касае за индивидуален административен акт по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, а за такъв, издаден по реда на Закона за общинската собственост във връзка с препращащата норма на чл. 34 ал. 4 ЗСПЗЗ и § 19 ал. 1 от ПЗР на ЗИД на АПК не намира приложение, поради което по жалбата на Д. С. Д. трябва да се произнесе Административен съд – Пазарджик.
По изложените съображения, смесеният състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд,

О П Р Е Д Е Л И :

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по жалбата на Д. С. Д. срещу Заповед № 1533/23.06.2014 г. на заместник-кмета на [община] е Административен съд – Пазарджик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар