Определение №48 от 27.3.2017 по търг. дело №61197/61197 на 2-ро гр. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 48

София, 27.03.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев т. дело № 61197 по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.
С определение № 111 от 19.02.2016 г. по ч.т.д. № 339/16 г. Върховният касационен съд, състав на I т.о. е постановил спиране изпълнението на въззивно решение № 121 от 15.01.16 г., постановено по в. т. д. № 2187/15 г. на Софийския апелативен съд, с което е отменено решение от 27.05.2014 г. по т. д. № 5893/2012 г. на СГС за отхвърляне на предявения от [фирма] срещу [фирма] иск с правна квалификация чл. 92 ЗЗД за присъждане на сумата от 39 600 лева, представляваща неустойка по чл. 6.3 от договор за наем от 22.11.2010 г., като вместо това е осъден касатора да заплати на [фирма] сумата 39 600 лева, представляваща неустойка по чл. 6.3 от договор за наем от 22.11.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.06.2012 г. до окончателното й изплащане, до приключване на касационното производство.
С определение № 23 от 18.01.2017 г. по т.дело № 61197/2016 г. на ВКС, II г.о. не е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение, като същото е влязло в сила.
С молба вх. № 1165/01.02.2017 г., касаторът – Р. 90” О., [населено място] е поискал да бъде освободена внесената, като обезпечение по сметка на Върховния касационен съд парична сума за спиране на изпълнението на въззивното решение. За спиране изпълнението на цитираното въззивно решение е било представено от търговското дружество обезпечение по чл. 282, ал. 2 ГПК в размер на сумата 39 600 лева, присъдена с обжалваното въззивно решение. По ч.т.д. № 339/16 г. Върховният касационен съд, състав на I т.о. е приложена служебна бележка от 18.02.2016г., от счетоводството на ВКС, удостоверяваща постъпване на сумата по сметката на съда. В цитираната по- горе молба на ответника, е изложено, че дължимите суми са изплатени на ищеца доброволно и поради това изпълнително дело срещу длъжника – молител в настоящото производство, не е било образувано. Представени са: копие от платежно нареждане /оригиналът на същото се намира в кориците по делото/ за превод на сума в размер на 65 696, 13 лева, както и копие от банкова референция за извършен превод от сметка на Р. 90” О., [населено място] в полза на С. Х.. Препис от молбата е връчена на ищеца, който в указания срок не е депозирал становище по нея.
При тези обстоятелства ВКС намира, че са налице предпоставките за освобождаване на сумата 39 600 лева, тъй като касационното производство е приключило, отпаднало е основанието за спиране на изпълнението на цитираното въззивно решение и обезпечението, внесено по сметката на ВКС следва да бъде освободено предвид постъпилата от [фирма], [населено място] молба, съдържаща доказателства, че дължимите суми са изплатени на ищеца доброволно.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

О с в о б о ж д а в а внесеното от [фирма], [населено място] по банкова сметка на Върховния касационен съд: IBAN – B.; BIC – B. в БНБ обезпечение в размер на сумата 39 600 лева за спиране изпълнението на въззивно решение № 121 от 15.01.16 г., постановено по в. т. д. № 2187/15 г. на Софийския апелативен съд.
Д а с е и з в ъ р ш и б а н к о в п р е в о д на сумата 39 600 лева от сметката на Върховния касационен съд за внасяне на суми за обезпечения по посочената от молителя – [фирма], [населено място] банкова сметка.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *