Определение №500 от 16.11.2012 по ч.пр. дело №444/444 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 500

София,16.11.2012 година

Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на петнадесети ноември през две хиляди и дванадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пламен Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
Зоя Атанасова
при секретар
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
частно гражданско дело № 444 от 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.274,ал.2 ГПК.
С определение №828/17.04.2012г.,постановено от Софийския апелативен съд по ч.гр.д.№1062/2012г. е оставена без разглеждане частната жалба на Д. С. К. с вх.№76747/25.08.2011г. и допълнителна такава с вх.№3627/9.04.2012г. против определение №5484/12.04.2010г. по гр.д.№2310/2009г. на СГС,ГО,1-9 състав,с което съдът е прекратил производството по гр.д.№2310/2009г. и производството по ч.гр.д.№1062/2012г. по описа на САС е прекратено.
Определението е обжалвано от Д. С. К. с оплаквания,че е неправилно и с искане делото да бъде разгледано,тъй като жалба вх.№28860/21.04.2010г. е подадена веднага след получаването на съобщението за определението. Поддържа също така,че обжалваният от него съдебен акт по молба вх.№3654/10.04.2012г. е разпореждане изх.№4736/2011г.,както и че определение №10022/08.2009г. по гр.д.№2310/2009г. по описа на СГС е било обжалвано с частна жалба вх.№48497/23.09.2009г.
Частната жалба е допустима ,подадена е в срока по чл.275,ал.1 ГПК и отговаря на изискванията на чл.275,ал.2 ГПК.Разгледана по същество жалбата е неоснователна поради следните съображения:
В постъпилата на 25.08.2011г. частна жалба вх.№76746 се съдържа искане за отмяна на писмо изх.№4736/29.07.2011г. на САС/наречено от жалбоподателя разпореждане/,с което делото е върнато на СГС след приключване на производството по обжалване на разпореждане на САС от 09.02.2011г. по ч.гр.д.№1490/2010г.,както и въз основа на разпореждане №35/22.03.2011г.,с което преписка вх.№4222/16.03.2011г. на САС е върната от председателя на ІІІ ГО на ВКС за изпращане на препис от частната жалба на Д. С. К. срещу разпореждане от 09.02.2011г.,постановено по гр.д.№1490/2010г. предявеният установителен иск да премине в осъдителен.Впоследствие с молба от 09.04.2012г. жалбоподателят е уточнил,че обжалва определение №5484/12.04.2010г. по гр.д.№2310/2009г. по описа на СГС,І-9 състав на ГК.
Така подадената частна жалба правилно е оставена без разглеждане, макар и не по съображенията,изложени в обжалваното определение.
По подадената от Д. С. К. искова молба вх.№12262/17.03.2009г. на 18.03.2009г. е образувано производство по гр.д.№2310/2009г. по описа на СГС,ГК,І-9 състав. С разпореждане №5484/12.04.2010г. производството по гр.д.№2310/2009г. е прекратено, като това разпореждане е потвърдено с определение №1862/26.11.2010г. по ч.гр.д.№1490/2010г. по описа на САС,ТК,ІІІ състав. С разпореждане от 09.02.2011г. по същото дело е върната частната жалба на Д. С. К. срещу определение №1862/26.11.2010г. Именно по така подадената частна жалба председателят на ІІІ ГО на ВКС с разпореждане №35/22.03.2011г. е приел,че следва да бъде извършена размяна на съдебни книжа, поради което е върнал преписката на Апелативен съд-София. След изпълнение на дадените указания с определение №398/26.07.2011г., постановено по ч.гр.д.№363/2011г. по описа на ВКС,ІІІ ГО, разпореждането на Апелативен съд-София от 09.02.2011г. по ч.гр.д.№1490/2010г. е оставено в сила. По този начин определение №5484/12.04.2010г. на СГС,І-9 състав на ГК,с което производството по гр.д.№2310/2009г. е прекратено е стабилизирано окончателно и не съществува последващ съдебен акт по движението на производството по предявения от Д. С. К. иск по искова молба вх.№12262/17.03.2009г.,който да подлежи на обжалване пред Апелативен съд-София. И доколкото съпроводителните писма,с които делото е било изпращано на съответния съд за съхранение или администриране не подлежат на обжалване,правилно съдът е приел,че подадената от Д. С. К. частна жалба вх.№76746/25.08.2011г. и допълнителна такава с вх.№3627/09.04.2012г. следва да бъде оставена без разглеждане. При липса на висящо производство по надлежно предявен и подлежащ на разглеждане иск допълнително подаваните молби с искания за увеличаване цената на иска,преминаването му от установителен към осъдителен или за допълнително насочване на иска и срещу нови ответници не могат да бъдат разгледани от съда-производството по гр.д.№2310/2009г. по описа на СГС,ГК,І-9 състав е прекратено с влязъл в сила съдебен акт и не съществува процесуална възможност съдът да разглежда каквито и да е молби за защита и съдействие,допълнително подавани от Д. С. К.,нито негови жалби срещу разпореждания по движението на делото и съответно по изпращането му за съхранение по реда.
Водим от гореизложеното,Върховният касационен съд,състав на Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №828/17.04.2012г.,постановено по ч.гр.д.№1062/2012г. по описа на Софийски апелативен съд,ГК,1 състав.
Определението е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *