Определение №531 от 26.11.2012 по ч.пр. дело №512/512 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 531

София,26.11.2012 година

Върховният касационен съд на Република България,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и дванадесета година,в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пламен Стоев
ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова
Зоя Атанасова
при секретар
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 512 от 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.274,ал.2 ГПК.
С определение №397,постановено на 13.07.2012г. от тричленен състав на ВКС, І ГО по ч.гр.д.№330/2012г. е оставена без разглеждане частната жалба на [фирма]-гр.В. вх.№14331 от 02.05.2012г. срещу определението на Варненския окръжен съд, постановено в съдебно заседание от 25.04.2012г. по гр.д.№479/2012г.,с което е отхвърлено направеното възражение по чл.15 ГПК за неподведомственост на спора на гражданския съд.
Определението е обжалвано от [фирма]-гр.В.. В частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Излагат се съображения,че интересът от обжалването на постановеното от Варненския окръжен съд определение произтича от възможно осъществяване на хипотезата на чл.303,ал.1,т.3 ГПК-да бъде търсена отмяна на постановеното по гр.д.№479/2012г. решение на В..
В писмен отговор в срока по чл.287,ал.1 ГПК ответникът по частна жалба О. Х. М. изразява становище,че жалбата е неоснователна по изложените в отговора съображения. Претендира присъждане на направените по делото разноски.
Частната жалба е допустима,подадена е в срока по чл.275,ал.1 ГПК, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:
За да достигне до извода,че подадената от [фирма]-гр.В. частна жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, тричленният състав на І ГО на ВКС е приел,че определението по чл.15 ГПК подлежи на самостоятелно обжалване само доколкото спорът,по който е повдигнат въпросът за неподведомствеността му на съда е висящ,а в случая по делото е постановено въззивно решение №799/22.05.2012г. по гр.д.№144/2011г. по описа на Варненския окръжен съд по иск с цена 1901.22лв.,което не подлежи на касационно обжалване и с факта на постановяването му е влязло в сила.
Така изложените съображения за недопустимост на касационното обжалване следва да бъдат споделени изцяло по причина,че въпросът за подведомствеността на спора може да бъде поставян на разглеждане по реда на обжалването само ако производството по делото не е окончателно приключило,т.е. спорът по основателността на заявената претенция не е окончателно разрешен с влязло в сила съдебно решение. Ако обаче не съществува възможност постановеното от съда решение да бъде отменено по реда на инстанционния контрол,въпросът за подведомствеността на спора не може да бъде поставян на разглеждане,доколкото отмяната на определението,с което съдът се е произнесъл по подведомствеността не би могло да има за последица произнасяне по съществото на спора от друг орган,различен от гражданския съд. И доколкото занапред не съществува възможност да се иска постановяване на нов съдебен акт по съществото на спора от административния съд / в какъвто смисъл са доводите, обосноваващи направения отвод за подведомственост/,следва да се приеме, че и подадената частна жалба е недопустима.
Неоснователни са доводите на жалбоподателя,че е налице правен интерес да бъде обжалвано процесното определение на Варненския окръжен съд с оглед възможността за осъществяване на хипотезата на чл.303,ал.1,т.3 ГПК,доколкото разпоредбата на чл.303,ал.1,т.3 ГПК не визира акт на съда,постановен в рамките на същото производство,по което е било постановено и влязлото в сила решение,чиято отмяна евентуално би била поискана.
По изложените съображения Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №397/13.07.2012г. на тричленен състав на ВКС,І ГО,постановено по ч.гр.д.№330/2012г.
ОСЪЖДА [фирма]-гр.В. да заплати на О. Х. М. сумата 100лв./сто лева/,представляваща направените по делото разноски.

Председател: Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *