Определение №6 от 6.1.2011 по гр. дело №985/985 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 6
София, 06.01.2010 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 1.12.2010 две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Златка Русева
Здравка Първанова
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) Златка Русева
дело № 985/2010 година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от З. Р. Р. и Д. Р. Т. против решение №54/19.03.2010г. на Х. окръжен съд,постановено по гр.д.№616/2009г. по описа на същия съд.
В изложението си на основанията за допускане на касационно обжалване,касаторите заявяват:
„За да постанови решението си,съдът е дал неправилен отговор на следните въпроси:
1.Неправилно е тълкувал разпоредбата на член 87 от ЗУТ,като е приел,че ищците на могат да се ползват от правата си с предявената по член 109 от ЗС претенция,защото от своя страна са действали неправомерно-не са изградили К.лизационно съоръжение/септична яма/ по одобрения проект.Този извод на съда противоречи на т.1 от Тълкувателно решение №31/06.02.1985г. по гр.д.№10/1984г.,което е основание за допускане на касационно обжалване по член 280 ал.1 т.1 от ГПК.
2.Неправилно е приел,че допълнително положените настилки- базалтови плочи и бетонови кубчета,променят естественото оттичане на повърхностната вода от по-високия имот в по-ниския,поради което не могат да се ползват от защитата на иска по член 109 от ЗС.Този въпрос е решен в обратен смисъл в решение №819/29.06.2007г. по гр.д.№723/2006г. по описа на ВКС,ІVБотд.,решение №2177/29.09.1973г. по гр.д.№1598/1973г. по описа на ВС,решение №216/04.03.1985г.,ІVГО,което е основание за допускане на касационно обжалване по член 280 ал.1 т.2 от ГПК.”
Ответниците по касационната жалба А. Г. А. и К. С. А.,в писмения си отговор,считат че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение и молят същото да не допуска.
Ответниците по касационната жалба Т. Г. А. и Х. Я. А.,молят да не се допуска касационно обжалване на въззивното решение,тъй като не са налице основанията за това,посочени от касаторите-член 280 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК,като навеждат доводи,че в изложението на последните,не се сочи кой е материалноправния и процесуалноправния въпрос,разрешен с въззивното решение.
Преди всичко касаторът е длъжен да формулира ясно и точно правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело,разрешен с обжалваното въззивно решение.Съгласно т.1 от Тълкувателно решение №1/2009г. по тълк.д.№1/2009г. на ОСГТК на ВКС-правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело,е този ,който е включен в предмета на спора и е обусловил изводите на съда,като ВКС не е задължен да го изведе от изложението на касатора по член 284 ал.3 т.1 от ГПК и неговото непосочване,само по себе си,е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Освен това,видно от съдържанието на изложението на касаторите, в същото само се посочва приетото за установено от съда по делото,като се твърди,че последният неправилно е приложил закона и е направил погрешни изводи,като в тази връзка се позовават на цитираната практика на ВКС.При това положение,касаторите навеждат в изложението си касационни оплаквания по смисъла на член 281т.3 от ГПК,но не и основания за допускане на касационно обжалване,съгласно посочените от последните разпоредби на член 280 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №54/19.03.2010г. на Х. окръжен съд,постановено по гр.д.№616/2009г. по описа на същия съд.
ОСЪЖДА З. Р. Р. и Д. Р. Т. да заплатят на А. Г. А. и К. С. А. сумата 400 лева/четиристотин лева/ разноски по делото за настоящата касационна инстанция.
ОСЪЖДА З. Р. Р. и Д. Р. Т. да заплатят на Т. Г. А. и Х. Я. А. сумата 400 лева/четиристотин лева/ разноски по делото за настоящата касационна инстанция.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *