Определение №60 от 10.2.2015 по гр. дело №6282/6282 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60
София, 10.02. 2015 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети ноември, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 6282/2014г.

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Е. Е. Е.,чрез пълномощника му адвокат М. А., срещу въззивно решение №1300/03.07.2014г. по гр. дело № 981/2014г. на Пловдивския окръжен съд. В приложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК са изложени твърдения за това, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по следните правни въпроси : Основателен ли е искът по чл.109 ЗС, ако не бъде установено, че чрез действията се ответникът пречи на ищеца да упражнява правото си на собственост. Наличието на незаконен строеж, достатъчно ли е да се приеме, че е налице пречка за упражняване правото на собственост. Какви са необходимите предпоставки, каква трябва да е същността на неоснователното действие по смисъла на чл.109 ЗС.Може ли чрез негаторния иск да се търси защита срещу действия, които създават психически дискомфорт, но не засягат пряко имота. Касаторът прилага решения на ВКС.
Ответниците по касация Н. В. Г. и М. А. Г. оспорват касационната жалба в становище по чл.287,ал.1 ГПК. Сочат, че не са налице основанията на чл.280,ал.1 ГПК за допускане касационно обжалване на решението.
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
С обжалваното решение въззивният съд е отменил решение № 36/2014г. по гр.д.№1174/2013г. на Асеновградския районен съд. Вместо него е постановил друго, с което е осъдил Е. Е. да премахне незаконно прокарани ВиК тръби в кухненското помещение – част от ателие с идентификатор 00702.527.190.1.11 по КК на А..
Въззивният съд е приел, че страните по делото са собственици на съседни имоти, като имотът на ответника е разположен над този на ищците в жилищна сграда. Ателието на ответника е преустроено в жилище, за което е издадено разрешение № 47/2011г. по инвеститиционен проект. Той обаче не предвижда извършени на нови СМР, а запазване на съществуващите баня и тоалетна, както и ВиК и ел.инсталации.От писмените и гласни доказателства, както и техническа експертиза е установено, че преустройството е в отклонение на проекта. Тоалетната е преустроена на баня с тоалетна, а стаята до санитарния възел е преустроена в кухня, която се намира над спалнята на ищците.прокарани са нови ВиК инсталации за захранване и отводняване на санитарните прибори в кухнята и банята без това е предвидено по одобрения проект.Разположението на кухня над спалня е недопустимо и противоречи на здравно-хигиенни норми за допустими норми на шум. При експлоатация на кухнята на ответника, нивото на шум е над допустимите граници по смисъла на чл.38 ЗУТ. Извършеното преустройство противоречи на чл.185,ал.1 и чл.186 ЗУТ. С действията си ответникът пречи на ищците да упражняват правото си на собдственост като неправомерното изграждане на ВиК инсталация над спалното помещение е основание за премахването.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., намира, че не следва да се допуска касационно обжалване на решението, поради липса на сочените основания на чл.280,ал.1,т.1 ГПК. Не е налице противоречие със сочените решения на ВКС по поставените правни въпроси. С решение 266/2010г. По гр.д.№365/2010г. е прието, че само наличието на водопроводна инсталация в имот – чужда собственост, /придобита от ответника след изграждането му/, независимо от това дали е изградена законно, не съставлява само по себе си действие по ограничаване правата на собственика, а оттук и основателност на претенцията по чл.109 ЗС. Решение №33/2010г. по гр.д.№27/2009г. касае отношения между съсобственици в хипотезата на предявен иск по чл.109 ЗС. Решение №129/2010г. по гр.д.№457/2009г. касае случай на играден строеж в съседен имот при неспазено отстояние от имотната граница. С решение 57/2013г. по гр.д.№907/2012г. е прието, че неоснователното действие по смисъла на чл.109 ЗС трябва да е такова, че да създава пречки за ползване на собствената вещ. В решение №424/2010г. е прието, че негаторният иск дава право да се защити неправомерно въздействие върху ищеца срещу въздействия, надхвърлящи законните ограничения на собствеността.Целта на негаторния иск е да се защити правото на собственост, а не други права. В разглеждания случай в съответствие с установената съдебна практика, в т.ч. и цитираната по-горе, въззивният съд е приел, че исковата защита по чл.109 ЗС е допустима когато отклонението от проекта за преустройство, извършено в имота на ответника препятства ищеца при упражняване на собственическите му права в собствения му имот.
С оглед изложеното следва да се приеме, че не са налице предпоставките за разглеждане на касационната жалба по същество и не следва да се допуска касационното обжалване на решението. Предвид изхода на производството по чл.288 ГПК на ответника по касация Н. Г. следва да се присъдят разноски в размер на 400 лева, съгласно приложените доказателства.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение №1300/03.07.2014г. по гр. дело № 981/2014г. на Пловдивския окръжен съд.
ОСЪЖДА Е. Е. Е. да заплати на Н. В. Г. разноски за производството по чл.288 ГПК в размер на 400 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *