Определение №62 от 10.2.2009 по ч.пр. дело №15/15 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№.62
 
   гр. София,10.02.2009 год.
 
 
    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на шести февруари две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                   СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 15/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на Д. Н. Ж. от с. Д., община Р. против въззивното определение от 8.10.2008 год. по ч. гр. д. № 720/2008 год. на Пернишкия окръжен съд. С него са потвърдени определенията № 10 от 1.07.2008 год. и № 17 от 14.08.2008 год., двете на съдията по вписванията при Р. районен съд за отказ да се впишат съответно нот. акт № 78/2008 год. и нот. акт № 17/2008 год., и двата на нотариус М. Д. с № 448 в регистъра на Н. камара и район на действие Радомирски районен съд.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното определение с молба за отмяната му и вместо това се постанови вписване от съдията по вписванията на един от двата нотариални актове.
Преди да разгледа по същество частната жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК. В допълнителната молба, съгласно указанията на въззивния съд в нарочно разпореждане от 1.12.2008 год. след връщане на делото от касационния съд за отстраняване нередовностите в жалбата – представяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, жалбоподателят се е позовал на противоречие на въззивното определение с практиката на ВКС, без да е формулиран същественият материалноправен или процесуалноправен въпрос.
Въззивният съд, за да остави в сила отказите на съдията по вписванията да впише представените нотариални актове за признаване право на собственост върху недвижим имот, е приел, че описания в тях поземлен имот, независимо от това дали е посочен като площ или като идеална част, не представлява отделен обект на правото на собственост с оглед трансформиране правото на собственост върху него в право на собственост върху отредения по регулационния план от 1969 год. за него и за съседен имот урегулиран поземлен имот.
Касаторът не е формулирал кой е същественият материалноправен или процесуалноправен въпрос, който според него въззивният съд е решил в противоречие в практиката на ВКС, а и такава не е представена, нито цитирана в изложението. Дори и да се приеме, че това е въпросът за правото на собственост върху урегулиран поземлен имот, образуван от няколко отделни имота, то не е налице поддържаното от жалбоподателя основание за допускане на касационното обжалване на въззивното определение – предпоставката да е решен в противоречие с практиката на ВКС, съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Такава не е посочена от жалбоподателя, който има интерес от допускане на касационното разглеждане на въззивното определение, поради което и при липса на предвидените в закона основания за приложното поле на касационното обжалване, същото не може да се допусне.
Изложените в частната жалба оплаквания са относими към правилността на обжалваното определение, които не могат да се разгледат при положение, че не са налице основанията за допускане на касационното обжалване на определението, съгласно чл. 274, ал. 3, във връзка с чл. 280, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК, настоящият състав на ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване подадената от Д. Н. Ж. от с. Д., община Р. частна жалба против въззивното определение № 352 от 8.10.2008 год. по ч. гр. д. № 720/2008 год. на Пернишкия окръжен съд.
Определението е окончателно.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *