Определение №700 от 20.10.2011 по ч.пр. дело №562/562 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 700

С. , 20,10,2011г.

Върховният касационен съд на Република България,ТК, първо търговско отделение в закрито заседание на осемнадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НИКОЛАХИТРОВ ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
ЕМИЛ МАРКОВ

изслуша докладваното от съдията Ел.Чаначева
ч.т.дело №562/2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 вр. чл.274, ал.1 т.1 ГПК, образувано по частна жалба на С. Д. П. от [населено място] срещу разпореждане №1232 от 14.06.2011г. по гр.д. 247/2011г. на Плевенски окръжен съд. Изложени са съображения за допуснати нарушения и се иска отмяна на обжалваното определение.
Ответникът по частната жалба не е заявил становище.
Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното :
Частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество и основателна.
С разпореждането, предмет на обжалване, съдия при Плевенски окръжен съд е върнал частната жалба на П. против разпореждане № 991/10.05.2011г., по ч. гр. 247/11г. на същия съд, като е приел, че подадената частна жалба е била оставена без движение до внасяне на държавна такса в размер на 15 лв. и след като било констатирано, че указанието е изпълнено след дадения от съдията срок, то и производството следва да бъде прекратено.
Частната жалба е основателна .
Съдия при Плевенски окръжен съд е оставил без движение частната жалба на П. против разпореждане №991/10.05.2011г. по гр.д. 247/11г. на ПлОС, с указание да бъде внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС Съобщение за така даденото указание е получено редовно от страната на 06.06.2011г. От приложените – молба и платежно нареждане се установява, че на 14.06.2011г. жалбоподателят е внесъл указаната му такса, като е уведомил с молба от същата дата и съда и е удостоверил внасянето. Това обстоятелство е обсъдено и в мотивите на обжалваното разпореждане, като е било прието, че въпреки установеността на това, че указанията са били изпълнени е налице просрочие на това изпълнение, поради неспазване на указания седмичен срок. При тези фактически обстоятелства се налага извод за неправилност на осъществената преценка, тъй като към момента на постановяване на разпореждането, основанието за прекратяване на производството не е било налице- дадените указания са били изпълнени и частната жалба е била редовна от външна страна, поради което, обжалвания съдебен акт следва да бъде отменен, а делото върнато на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената чрез него частна жалба.
Водим от изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане №1232 от 14.06.2011г. по гр.д. 247/2011г. на Плевенски окръжен съд.
ВРЪЩА делото на същият съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба на С. Д. Пацов против разпореждане №991/10.05.2011г. по гр.д. 247/11г. на ПлОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №59 от 39857 по ч.пр. дело №7/7 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                       № 59Гр.София, 13.02.2009 г.     ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение,

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest