Определение №71 от 1.4.2019 по ч.пр. дело №569/569 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 71

София, 01.04.2019 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 27.03.2019 две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 569/2019 година
Производството е по член 284,ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх.№2863/15.05.2018г.,подадена от С. Г. П.,чрез пълномощника й адвокат В.Д.,против Определение №228/25.04.2018г. на Варненски апелативен съд по ч.гр.д. №504/2017г. по описа на съда,с което е оставена без уважение молба вх.№1644/19.03.2018г. от С. Г. П. по ч.гр.д.№504/2017г. по описа на Варненски апелативен съд за освобождаване от заплащане на дължима държавна такса в размер на 15 лева по подадена частна жалба вх.№1091/21.02.1018г.,осн. член 83,ал.2 ГПК.
В частната жалба се правят оплаквания,че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се иска неговата отмяна.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Видно от данните по делото,производството по ч.гр.д.№504/2017г. по описа на Варненски апелативен съд,образувано по реда на член 274,ал.2 ГПК, е приключило с постановеното Определение №658/20.11.2017г.с което се потвърждава Определение №2000/28.07.2017г.,постановено по гр.д.№214/2911г. по описа на Варненски окръжен съд- за прекратяване на производството по делото поради недопустимост на предявения иск от С. П..
Срещу горепосоченото определение на въззивния съд-Варненски апелативен съд,С. П. е депозирала частна касационна жалба вх.№7313 от 15.12.2017г. ,която е оставена без движение с разпореждане на съда №60 от 16.01.2018г., с указание в посочения срок жалбоподателката да внесе дължима държавна такса в размер на 15 лева,което не е било изпълнено от нея и тази частна касационна жалба с разпореждане на съда №141/12.02.2012г. е била върната като нередовна.
Против това разпореждане за връщане на частната касационна жалба,е подадена от С. П. частна жалба вх.№1091 от 21.02.2018г,съответно оставена без движение с указание за внасяне на дължима държавна такса в размер на 15 лева.В посочения срок с молба вх.№1644/19.03.2018г. жалбоподателката П. е поискала да бъде освободена от заплащане на дължима държавна такса,по която молба и е указано от съда да представи доказателства,което не е сторено от последната и същата е оставена без уважение с определение на съда №228 от 25.04.2018г.-предмет на настоящата частна жалба вх.№ 2863 от 15.05.2018г.,по която е образувано настоящото производство.
С разпореждане 464 от 16.05.2018г. частна жалба вх.№2863/15.05.2018г. е оставена без движение,с указания до жалбоподателката П. да внесе дължима държавна такса в размер на 15 лева по сметка на ВКС,която от своя страна в едноседмичния срок е поискала с молба вх.№3228 от 31.05.2018г. да бъде освободена от заплащане на държавната такса като социална слаба,като с разпореждане №539 от 04.06.2018г. и е указано да представи доказателства за материално и гражданско състояние,което не е изпълнено от жалбоподателката в посочения от съда срок и е постановено Определение №410 от 11.07.2018г. по делото,с което Варненски апелативен съд е оставил без уважение молба вх.№3228/31.05.2018г. подадена от С. П. за освобождаване от държавна такса в размер на 15 лева по подадена частна жалба вх.№2863/15.05.2018г.,осн.чл.83,ал.2 ГПК.
Против това определение С. П. е депозирала частна жалба вх.№116194 от 10.09.2018г.,съответно оставена без движение с разпореждане №947 от 17.09.2018г. и дадени указания за представяне на доказателства за внесена дължима държавна такса от 15 лева,по повод на което отново е поискано освобождаване от държавна такса с молба вх.№5717 от 28.09.2018г.,указано й е от съда с разпореждане №1001 от 3.10.2018г. да представи декларация за материално и гражданско състояние по делото,което отново не е изпълнено от жалбоподателката П..
С Определение №713 от 12.11.2018г. по в. ч.гр.д.№504/2017г. по описа на Варненски апелативен съд е оставена без уважение молба вх.№5717/28.09.2018г., подадена от С. Г. П., за освобождаване от дължима държавна такса-15 лева по частна жалба вх.№116194 от 10.09.2018г.
Срещу това поредно определение на въззивния съд е депозирана частна жалба вх.№7064 от 03.12.2018г.,подадена от С. П.,като е било образувано ч.гр.д.№4849/2018г. по описа на ВКС,ІІ гражданско отделение,приключило с Определение №15 от 15.01.2019г.,с което се потвърждава Определение №713 от 12.11.2018г. по ч.гр.д.№504/2017г. по описа на Варненски апелативен съд,и което определение не подлежи на обжалване.Видно от изложеното в мотивите на горепосоченото определение,постановено от ВКС,ІІго,в същото изрично е посочено,че предвид наличието на предходни частни жалби,подадена от С. П.,сред които и настоящата частна жалба,срещу откази за освобождаване от държавна такса,дължима по частна жалба,касационният съд е обърнал внимание на администриращия съд,че държавната такса по частните жали срещу откази по член 83,ал.2 ГПК не следва да бъде събирана,тъй като по този начин се препятства правото на обжалване.
С оглед гореизложеното,с поставеното Определение №15/15.01.2019г. на Върховен касационен съд,ІІ гр.отд., по ч.гр.д.№4849/2018г. по описа на съда,е налице произнасяне на касационната инстанция,във връзка с постановения от въззивния съд отказ за освобождаване от дължима държавна такса в размер на 15 лева по подадена частна жалба от С. П.,който съдебен акт е окончателен.
Ето защо, не е налице съдебен акт на въззивния съд ,подлежащ на касационно обжалване,тъй като касационния контрол на същите е изчерпан.Това е така,защото настоящото производство е образувано по предходна частна жалба срещу откази от освобождаване от държавна такса,дължима по частна жалба-в случая частна жалба с вх.№2863 от 15.05.2018г. срещу Определение №228/25.04.2018г. по чв.ч.гр.д.№504/2017г. по описа на Варненски апелативен съд, което е оставена без уважение молба по член 83,ал.2 ГПК. При това положение,настоящото касационно производство следва да бъде прекратено и делото се върне на администриращия съд-Варненски апелативен съд.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№569/2019г. по описа на Върховен касационен съд,ІІ гражданско отделение.
ВРЪЩА делото на Апелативен съд,гр.Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар