Определение №762 от 12.7.2011 по гр. дело №1524/1524 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 762
С. 12.07. 2011 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети април, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
гр. дело №1524/2010 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Д. А. И., [населено място], [община], област В., приподписана от пълномощника му адвокат А. Б., срещу решение №892 от 29.06.2010 г. по гр. дело №735/2010 г. на Варненския окръжен съд. В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК са изложени доводи за произнасяне в обжалваното решение по материалноправни въпроси относно дали подлежат на включване в делбената маса само онези имоти, които наследодателят им е притежавал в деня на откриване на наследството, както и за дяловете, при които е допусната делбата с оглед искането за задържане на целия имот на основание чл.36, ал.2 ЗН. Сочи се, че тези въпроси са решавани противоречиво от съдилищата и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.Представени са решения на ВКС.
Ответницата по касация Е. А. И., [населено място], оспорва жалбата в писмено становище по чл.287,ал.1 ГПК.
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
С обжалваното решение е отменено решение №161 от 15.01.2010 г. на Варненския районен съд по гр. дело №3417/2008 г. и е допусната делба между Д. А. И.- при 17824 идеални части и Е. А. И. -при 7/24 идеални части на апартамент № 24, с площ 83,55 кв.м., находящ се на [улица],[жилищен адрес] в [населено място], [община], област В.. В. съд е приел, че страните по делото са наследници по закон – деца, на А. и А. А., починали съответно през 2004г. и 2005г., които са придобили процесния имот в режим на СИО. С нотариален акт № 4/1998г. наследодателите са дарили имота на Д. И.. С влязло в сила съдебно решение на 24.10.2007г. по гр.д.№ 6313/2005г. на Варненския районен съд, е била възстановена запазената част на Е. А. И. от наследството на А. А. чрез намаляване на дарствено разпореждане. По силата на конститутивното действие на решението е била възстановена съсобствеността върху процесния имот при посочените по-горе квоти. В. в сила решение по спора с правно основание чл.30 ЗН е задължително за страните по него и за съда.
Не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Повдигнатите от касатора въпроси- дали подлежат на включване в делбената маса само онези имоти, които наследодателят им е притежавал в деня на откриване на наследството, както и за дяловете, при които е допусната делбата с оглед искането за задържане на целия имот на основание чл.36, ал.2 ЗН не са обусловили крайното решение. То е обусловено от това, че с влязло в сила съдебно решение е била възстановена запазената част на Е. А. И. чрез намаляване на дарение. Съобразно разясненията, дадени в ТР№1/2009г., ОСГТК, касаторът трябва да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело. Този въпрос определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането и до касационно разглеждане, тъй като касационната инстанция няма правомощие да изведе въпросите от касационната жалба, от изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК или от самото обжалвано решение. Въпросът следва да се изведе от предмета на спора, който представлява твърдяното субективно право или правоотношение. Той трябва да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за възприемането на фактическата обстановка или обсъждане на събраните доказателства. В разглеждания случай посочените въпроси са ирелевантни за решаващите изводи в обжалваното решение. Ето защо следва да се приеме, че не са налице законовите предпоставки за допускане касационното му обжалване.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІI г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение №892 от 29.06.2010 г. по гр. дело №735/2010 г. на Варненския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *