Определение №78 от 1.4.2016 по ч.пр. дело №990/990 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 78

София, 01.04.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч. гр. д. № 990 по описа за 2016 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК
Образувано е по частна жалба на В. Л. С., [населено място], срещу определение № 10 от 08.01.2016г., по гр.д. № 4804/2015г. на ВКС, ІV г.о., с което е оставена без разглеждане молбата и за отмяна на решение № 304 от 04.06.2015г., по гр.д. № 220/2015г. на Окръжен съд -Велико Търново.
В частната жалба се поддържа, че определението е неправилно. Излагат се твърдения във връзка с момента на узнаване на фактите, обосноваващи искането за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Ответниците К. М. Р. и С. М. Р., чрез адвокат Д. К., в отговора по чл.276 ГПК излагат съображения за правилност и законосъобразност на обжалваното определение. Претендират присъждане на направените по делото съдебни и деловодни разноски.
Ответникът Г. С. И., в качеството му на едноличен търговец с фирма „С. – Г. С.“ не подава отговор в срока по чл.276 ГПК.

Частната жалба е депозирана в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
С обжалваното определение след проверка допустимостта на молбата за отмяна, подадена на основание чл.303,ал.1,т.1 ГПК, съставът на ВКС е приел, че същата е недопустима, тъй като е подадена след изтичане на установения в чл.305,ал.1,т.1 ГПК срок.
По смисъла на чл.303, ал.1,т.1 ГПК нови обстоятелства /съответно нови писмени доказателства/ са тези факти и документи за тях, за наличието на които страната не е знаела или не е могла да придобие в държане по извинителни за нея причини до приключване на съдебното дирене пред последната инстанция по същество на спора.Те трябва да са от такова естество, че ако са били установени по делото, инстанцията по същество би направила различни изводи за правнорелевантните факти в сравнение с тези по влязлото в сила решение. В молбата за отмяна В. С. твърди, че узнала за новооткритото обстоятелство /че праводателката и Ж. С. има наследник – син А. К./ от преписката в РП-В. Т., образувана по нейна жалба с твърдения, че при съставяне на нотариален акт №96/97г. е приложено удостоверение за наследници с невярно съдържание. С постановление от 15.08.2013г. /получено от молителката на 12.09.2013г./ по същата преписка е отказано да бъде образувано досъдебно производство. С атакуваното решение от 04.06.2015г. по гр.д.№220/2015г. на ОС-Велико Търново е потвърдено решение от 30.12.2014г. по гр.д.№1160/2013г. на РС-Велико Търново. При тези данни възраженията относно правилността на обжалваното определение са неоснователни. Не са налице погрешно направени фактически изводи относно момента на узнаване на релевирания от молителката факт като новооткрит. Изводът за недопустимостта на молбата за отмяна следва от преценката за това, че посоченият в нея като новооткрит факт не е такъв, за който страната не е знаела по време на разглеждане на делото в инстанциите по същество.
Искането на ответниците по частната жалба за присъждане на разноски за настоящото производство е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Не са представени доказателства за заплащането им.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10 от 08.01.2016г., постановено по гр.д. № 4804/2015г. на ВКС, ІV г.о.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар