Определение №81 от 9.5.2019 по гр. дело №3803/3803 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 81

гр.София, 09.05.2019г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на девети май, две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова гр.д.№3803/2018г.

Постъпила е молба вх.№3616/16.04.2019г. от М. К. Т. и Д. В. Т., [населено място]. В нея се сочи правна квалификация на искането- чл.251 ГПК, но се прави искане за допълване на определение №173/08.04.2019г. по гр.д.№ 3803/2018г., ВКС, ІІ г.о. Молителите твърдят, че съдът е пропуснал да се произнесе по обстоятелствата относно липсата в кориците на делото на доказателства за познанство на страните със съда и нарушенията на чл.6,т.1 ЕКПЧ.
Ответникът по молбата К. Г. С. – Т., чрез пълномощника си адвокат Ю. А., счита, молбата за неоснователна по съображения в писмено становище.
По молбата съдът намира следното :
С определение №173/08.04.2019г. по гр.д.№3803/2018г., постановено в производство по чл.288 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ г.о. не е допуснал касационно обжалване на въззивно решение №393/23.01.2018г. по гр. дело №788/2016 г. на Окръжен съд – Благоевград по касационната жалба на М. К. Т. и Д. В. Т.. Обсъдил е изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК като е приел, че в него се развиват касационни оплаквания по смисъла на чл.281,т.3 ГПК, тъй като въззивното решение е немотивирано, неправилно, незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, при неизяснена фактическа обстановка и в противоречие на писмените и устните доказателства, които оплаквания нямат характеристиките на правни въпроси по смисъла на ТР № 1/2010 г. ОСГТК, ВКС и не могат да послужат като самостоятелно основание за допускане на касационно обжалване в производството по предварителна селекция на касационните жалби по чл.288 ГПК. Изложени са аргументи и че не може да се приеме обжалваното решение за недопустимо, тъй като е разгледан предявеният иск на предявеното основание по чл.124,ал.1 ГПК вр. чл.59,ал.3 ЗС. Не са формулирани конкретни правни въпроси и във връзка с действията на въззивния съд по поискания от касаторите отвод, които да бъдат преценени в производството по чл.288 ГПК като обща предпоставка за допускане касационно обжалване на решението. Касаторите излагат само оплаквания и твърдения за незаконосъобразни процесуални действия. Прието е, че липсват правни въпроси, които съобразно разясненията, дадени в ТР№1/2010г., ОСГТК, ВКС, определят рамките, в които касационната инстанция следва да селектира касационната жалба с оглед допускането и до касационно разглеждане.
Непълнота на съдебния акт е налице тогава, когато съдът е пропуснал да се произнесе по цялото отправено до него искане. Искането на настоящите молители/касатори/, отправено с касационната жалба и изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК, е за допускане касационно обжалване на въззивно решение №393/23.01.2018г. по гр. дело №788/2016 г. на Окръжен съд – Благоевград. Касационната инстанция е разгледала това искане и изложените от касатора основания за допускане касационно обжалване. Прието е, че такива не са налице и искането е отхвърлено изцяло. Не е налице непълнота на постановения съдебен акт. Разгледаните в него основания за селектиране на касационната жалба не могат да бъдат преразгледани под предлог за евентуалното му допълване. Допълване на постановен краен съдебен акт, каквото е определението по чл.288 ГПК, е допустимо само ако той е непълен и допълнението може да съществува наред с постановения акт. Обстоятелството дали страната е останала удовлетворена от резултата и от мотивите, формиращи волята на съда, вкл. при обсъждане на повдигнатите от нея въпроси, както и субективните и представи за факти и обстоятелства по делото, нямат отношение към пълнотата на постановения съдебен акт. Не са налице предпоставките и на сочената от молителите разпоредба на чл.251,ал.1 ГПК за тълкуване на определението. То е приложимо към неясните решения, тъй като касае правните им последици.То трябва да изхожда от мотивите, а не от нова преценка на данни по делото или искания на страните.
С оглед изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№3616/16.04.2019г. от М. К. Т. и Д. В. Т., [населено място] за допълване на определение №173/08.04.2019г. по гр.д.№3803/2018г. на ВКС, ІІ г.о.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *