Определение №826 от по гр. дело №1274/1274 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 826
 
София  30.07.2010г.
 
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско   отделение,  в  закрито  заседание  на петнадесети юни, две хиляди и десета година в състав:
 
 
 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ   
                                             ЧЛЕНОВЕ:   ЗЛАТКА РУСЕВА                                                                                     
                                                                ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                          
                      
изслуша докладваното от съдията Здравка  Първанова гр. дело № 1274/2009 г.
                                    Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Т. Ц. И., гр. М., срещу въззивно решение от 08.07.2009г. по гр.дело № 425/2009г. на В. окръжен съд. Изложени са твърдения за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон като се сочи основание чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.
Ответниците по касация не изразяват становище по жалбата.
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК.
П. проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
Не е изпълнено изискването на чл.280, ал.2 ГПК за наличие на обжалваем интерес над 1000 лева. Предявеният иск е по чл.14,ал.4 ЗСПЗЗ касае недвижим имот – части от имоти, конкретно посочени, находящи се в землището на с. Т., община М.. На касаторката са дадени указания от въззивния съд по реда на чл.285,ал.1 ГПК да отстрани нередовностите на касационната жалба като приложи изложение с мотивирано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, съобразно чл.280,ал.1 ГПК, да посочи конкретен правен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд в някоя от хипотезите на чл.280,ал.1 ГПК, да посочи обжалваемия интерес с оглед разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК.казанията са надлежно съобщени. В писмена молба от 04.09.2009г. касаторката е заявила, че не е в състояние да даде отговор за обжалваемия интерес, а по отношение изискванията за изложение по чл.284,ал.3,т.1 ГПК е развила оплаквания за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. След като не са изпълнени указанията от заинтересованата страна – касатор по делото, да ангажира писмени доказателства, обосноваващи обжалваем интерес над минимално определения в чл.280, ал.2 ГПК, касационната жалба се явява недопустима. Ето защо тя следва да бъде оставена без разглеждане, поради недопустимост на касационното обжалване.
С оглед изложените съображения и на основание чл.280, ал.2 ГПК, ВКС, състав на ІІ Г. О.
 
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба на Т. Ц. И., гр. М., срещу въззивно решение от 08.07.2009г. по гр.дело № 425/2009г. на В. окръжен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *