Определение №84 от 24.2.2009 по ч.пр. дело №28/28 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 84
 
гр. София,.24.02.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети февруари две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 28 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 286, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 2 ГПК, образувано по частната жалба на К. Н. Р., чрез пълномощника му адвокат Ив. В. , против разпореждането от 18.11.2008 год. по гр. д. № 933/2007 год. на Благоевградския окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената против решението му касационна жалба поради неотстраняване в срок на нередовностите в нея – липса на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, съгласно изискването на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.
Частната жалба е подадена от страна в процеса, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което и настоящето производство е допустимо.
Жалбоподателят поддържа становище за неправилност на обжалваното разпореждане, като твърди, че е изпълнил указанията, дадени му от въззивния съд по реда на чл. 285 ГПК – посочил е основанието за допускане на касационното обжалване на решението, както и е представил пълномощното за приподписване на жалбата от адвокат. Освен това поддържа и недопустимост на разпореждането, постановено от съдията-докладчик по делото, който е иззел функциите и компетентността на касационния съд по чл. 288 ГПК относно преценката на основанията за допустимост на касационното обжалване. Иска отмяна на разпореждането и постановяване продължаване на процесуалните действия по движението на касационната му жалба.
Ответниците не са взели становище по частната жалба.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира частната жалба за неоснователна.
С оглед правомощията му по чл. 285, ал. 1 ГПК, въззивният съд е извършил проверка на подадената против решението му от 16.07.2008 год. касационна жалба и правилно е констатирал наличието на нередовности в нея, посочени в разпореждането от 16.10.2008 год., за отстраняването на които е съобщил на касатора. Приел, че в дадения срок последният не е изпълнил указанието му относно приложението на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, както изисква чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК и върнал жалбата.
Разпореждането е правилно и следва да се остави в сила. Видно от подадената в изпълнение на указанията молба от 12.11.2008 год., касаторът е заявил основанието за допускане на касационно обжалване – решеният съществен материалнпоравен въпрос за придобивната давност и доказателствата, установяващи правото на собственост върху земеделска земя, е от значение за точното прилагане на закона, т. е. позовава се на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Правилно въззивният съд е заключил, че това не представлява изложение на основанията, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, тъй като действително такова липсва. Макар и да е посочен съществения материалноправен и процесуалноправен въпрос, по който въззивният съд се е произнесъл в решението си, и посочването, че същият е от значение за точното прилагане на закона, то това не е достатъчно да обоснове наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Последното предполага мотивиране на основанията за поддържаното значение на решения въпрос, което не е сторено от касатора, въпреки дадените му указания. Поради това и като е приел, че не е налице обосноваване на поддържаните основания за касационно обжалване, представляващо нередовност на касационната жалба, въззивният съд правилно е приложил разпоредбата на чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК и разпореждането му за връщане на жалбата следва да се остави в сила, като неоснователно е оплакването на жалбоподателя за недопустимост на постановеното от съдията-докладчик разпореждане за връщане на касационната жалба. Последният не се е произнесъл по реда на чл. 288 ГПК, а относно редовността на жалбата.
Водим от горното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането с № 1* от 18.11.2008 год. по гр. д. № 933/2007 год. на Благоевградския окръжен съд, с което е върната касационната жалба на К. Н. Р. от гр. Р. срещу решението му от 16.07.2008 год. по същото дело.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар