Определение №84 от 5.5.2016 по гр. дело №1825/1825 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№84

С., 05.05.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова гр. д. № 1825 по описа за 2016 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.307, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба, с вх. № 1034 от 02.10.2015г. на А. Н. А., [населено място], за отмяна на решение № 59 от 04.02.2014г. по гр.д №757/2013г. на Софийския окръжен съд, с което е потвърдено решение от 05.04.2013г. по гр.д. 553/2011г. на Районен съд – Елин Пелин. С последното, постановено във втора фаза на делбата, е ликвидирана съсобствеността върху процесните два имота, като всеки от двамата съделители е получил по един от тях в реален дял. Съделителката П. Н. А. е осъдена да заплати на съделителя А. Н. А. сумата от 5 659 лева за уравняване на дела му. Молителят твърди, че не е получил присъдената сума, че разпределението на имотите е несправедливо, както и че страда от заболяване – мозъчна атеросклероза, съществувала и към момента на извършване на процесуалните действия. Прилага експертно решение – 0264/14 от 27.01.2015г. на IV МБАЛ С. ЕАД, с което е преосвидетелстван. С оглед на това поддържа, че не е надлежно представляван от лице по чл.29 ГПК, иска отмяна на съдебното решение и връщане на делото за разглеждане от друг състав. С молба от 11.12.2015г., в изпълнение нададените му указания , молителят е уточнил, че основанията за отмяна са тези по чл. 303, ал.1, т.5. и т.6 ГПК.
Ответницата по молбата П. Н. А. изразява становище по чл. 306, ал. 3 ГПК за неоснователност на молбата за отмяна. Твърди, че сумата от 5 659 лева е изплатена, съгласно приложен документ за паричен превод.
При проверка допустимостта на молбата за отмяна на влязлото в сила решение, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира следното:
Поради характера на производството по отмяна, във фазата по допускане, следва да бъдат взети предвид онези твърдения, които квалифицират искането за отмяна под някое от основанията по чл. 303, ал.1 ГПК. Твърдението за изпълнение, респ. неизпълнение на съдебното решение в осъдителната му част, е ирелавантно при квалификацията на искането за отмяна, тъй като е твърдение за факт, настъпил след приключване на съдебното дирене в инстанционното производство. Молителят обосновава искането за отмяна на влязлото в сила решение с хипотезите на чл. 303, ал.1, т.5 и т.6 ГПК. Твърди, че макар да е участвал лично в процеса, поради съществуващото си заболяване е трябвало да бъде представляван надлежно от особен представител по чл.29 ГПК. Посочената правна квалификация не кореспондира изцяло с изложените факти. С оглед твърденията му основанието за отмяна следва да се квалифицира по чл. 303, ал.1, т.6, предл.2 ГПК. С определение № 216 от 01.06.2015г. по гр.д. № 2404/2015г., II г.о., ВКС не е допуснато касационно обжалване на решението, чиято отмяна се иска, поради което същото е влязло в сила на 01.06.2015г. Видно от пощенското клеймо, върху приложения по делото пощенски плик, молбата за отмяна е подадена на 01.10.2015г. Съгласно разпоредбата на чл.305, ал.1,т.5 ГПК, в случаите по чл.303, ал.1, т.6 ГПК, молбата за отмяна се подава в тримесечен срок от узнаване на съдебното решение. Молителят твърди, че е участвал в инстанционното производство. По делото е видно, че е бил представляван пред първоинстанционния и въззивния съд от пълномощника си адвокат В. /с оттеглено пълномощно от 09.05.2014г./, както и впоследствие съгласно определение от 21.07.2014г. за предоставяне на правна помощ от последователно определени по реда на чл.94 и сл.ГПК вр. чл.24 З. процесуални представители – адвокат Е. И. и адвокат И. Т.. Последният е представлявал настоящия молител в касационното производство по гр.д.№2404/2015г., ВКС, ІІ г.о., образувано по касационна жалба на последния. При тези данни настоящият съдебен състав намира, че след като молителят е знаел за въззивното решение, вкл. чрез назначения по реда на чл.94 и сл. ГПК служебен адвокат, то срокът по чл. 305, ал.1, т.5 ГПК е започнал да тече от 01.06.2015г., когато това решение е влязло в сила с оглед постановеното на същата дата определение по чл.288 ГПК. Срокът е изтекъл на 01.09.2015г., а молбата за отмяна е подадена един месец след изтичането му, поради което като просрочена е процесуално недопустима. Ето защо тя следва да се остави без разглеждане.
На ответника не следва да се присъждат разноски за настоящото производство, тъй като няма данни такива да са направени /в приложения договор за правна помощ няма отразена договорена или платена сума/.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Второ г. о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба, вх. № 1034 от 02.10.2015г. на А. Н. А. [населено място], за отмяна на решение № 59 от 04.02.2014г. по гр.д №757/2013г. на Софийския окръжен съд, с което е потвърдено решение от 05.04.2013г. по гр.д. 553/2011г. на Районен съд – Елин Пелин.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението с частна жалба пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар