Определение №847 от по гр. дело №412/412 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
                                          О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
                                                      №.847
 
                                 гр. София,01.09.2009 год.
 
                                   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на десети юли две хиляди и девета година, в състав:
                                                                      
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                           СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като  разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 412 по описа на Върховния касационен съд за 2009 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.
Никола Й. Р. от гр. С., чрез пълномощника му адв. Б. П. , обжалва въззивното решение от 18.12.2008 год. по гр. д. № 415/2008 год. на Смолянския окръжен съд в частта му, с която е оставено в сила първоинстанционното решение, с което е признато по отношение на касатора, че ищците Щ. Н. Ч., Н. Н. К. , В. К. У. , Т. К. М. и К. К. С. са собственици на имот, представляващ нива от 0.220 кв. м. в землището на гр. С., м. „К”- пл. № 1* участвуващ в п. ІІ в кв. 2 по плана на града и същият е осъден да им предаде владението върху него и да премахне започнатия строеж на гараж.
Касаторът се позовава на неправилност на въззивното решение в обжалваните му части поради наличие на касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК и иска неговата отмяна, като вместо това исковете бъдат отхвърлени. Подробни съображения са изложени в касационната жалба, както и в приложеното изложение на основанията за допускане на касационното обжалване. В последното касаторът се позовава на предпоставката по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
Ищецът Щ. Ч. , чрез пълномощника му адв. Ст. М. , оспорва наличието на основания за допускане на касационното обжалване, респ. поддържа неоснователност на жалбата. Останалите ищци не са взели становище.
Върховният касационен съд, в настоящият си състав, при проверката за наличие на основанията за допускане на касационното обжалване, въз основа на данните по делото, намира следното:
За да уважи предявените срещу касатора искове по чл. 108 и чл. 109 ЗС, въззивният съд приел, че ищците се легитимират като собственици на основание възстановяване по ЗСПЗЗ на спорния имот, при условията на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ. Касаторът, ответник не може да им противопостави свои права въз основа на сключен с общината договор за отстъпване право на строеж, поради което и уважил предявените против него искове.
Касаторът не е формулирал конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос, по който въззивният съд се е произнесъл и който според поддържаното основание за допускане на касация е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото – чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Дори и с оглед изложените съображения да се приеме, че това е въпросът за приложението на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ или чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ при преценката на легитимацията на ищците за собственици на възстановения им имот, то не е налице обосноваване на поддържаното основание. Последното предполага излагане на съображения и доводи относно необходимостта от разглеждане на делото от касационната инстанция поради непълна или неясна разпоредба, каквито цитираните норми не са. По приложението им е налице изработена съдебна практика, за която няма основания да се счита, че е неправилна или да е налице необходимост да се възприеме различно от утвърденото в нея тълкуване. Изложените съображения от касатора представляват по същество касационни основания за неправилност на изводите на въззивния съд, съгласно чл. 281, т. 3 ГПК, поради което и не може да се обсъждат в настоящето производство.
В заключение, касационната жалба не следва да бъде допускана до касационно разглеждане.
По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение № 620 от 18.12.2008 год. по гр. д. № 415/2008 год. по описа на Смолянския окръжен съд по подадената от Н. Й. Р. от гр. С., чрез пълномощника му адвокат Б. П. , касационна жалба против него.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар