Определение №85 от 25.2.2009 по ч.пр. дело №34/34 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 85
 
гр. София, 25.02.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 34 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 286, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 2 ГПК, образувано по частната жалба на В. Й. Т. и Н. С. Т. от гр. К., чрез пълномощника им адвокат Д. Д. , против разпореждането от 10.10.2008 год. по гр. д. № 771/2007 год. на К. окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената против решението му касационна жалба поради неизпълнение на указанието за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 30 лв.
Частната жалба е подадена от страна в процеса, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което и настоящето производство е допустимо.
Жалбоподателите поддържат становище за неправилност на обжалваното разпореждане поради изпълнение на даденото им указание за внасяне на държавната такса, удостоверено с вносна бележка от 29.09.2008 год. Искат отмяна на обжалваното разпореждане и постановяване продължаване на процесуалните действия по движението на касационната им жалба.
Ответниците по частната жалба не са взели становище по нея.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира частната жалба за основателна.
Съгласно правомощията си по чл. 285, ал. 1 ГПК, въззивният съд е извършил проверка на подадената от настоящите жалбоподатели касационна жалба против въззивното решение и е констатирал наличието на нередовности в нея, посочени в разпореждането му от 12.09.2008 год., за отстраняването на които е съобщил на касатора на 23.09.2008 год. Приел, че в дадения срок последните не са изпълнили указанието за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 30 лв., независимо от подаденото на 30.09.2008 год. уточнение на касационната жалба и приложеното към нея изложение, като се е мотивирал както с липсата на представен писмен документ за внасянето й, така и с липсата на такъв довод в уточнителната молба. Затова и с обжалваното разпореждане върнал касационната жалба.
Същото е неправилно, тъй като видно от вносна бележка с дата 29.09.2008 год. държавна такса в размер на 30 лв. е внесена по сметка на ВКС от В. Т. Независимо от липсата на позоваване в уточнителната молба на касаторите за изпълнението на това указание, то от съдържащата се в кориците на делото вносна бележка с дата, сочеща на спазване срока за изпълнение на указанието за внасяне на дължимата държавна такса по чл. 18, ал. 2, т. 1 от Т. за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва извода, че същото е изпълнено в срок. Поради това и направеният от съда извод за неотстраняване на тази нередовност в жалбата е неправилен и обжалваното разпореждане за връщане на същата на това основание следва да се отмени.
Водим от горното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОТМЕНЯВА разпореждането от 10.10.2008 год. по гр. д. № 771/2007 год. на К. окръжен съд, с което е върната касационната жалба на В. Й. Т. и Н. С. Т. , чрез адв. Д. Д. , срещу решението му от 10.07.2008 год. по същото дело и ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за продължаване процесуалните действия по движението й.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *