Определение №9 от 14.2.2018 по гр. дело №58/58 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 9
София, 14 февруари 2018 година

Върховният касационен съд и Върховният административен съд на Република България, смесен петчленен състав, в закрито заседание на 2.02.2018г.- две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
СОНЯ ЯНКУЛОВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 58/2017 година
Производството е по реда на чл.135,ал.4 от АПК.
Образувано е по спор за подсъдност между Административен съд София област и Районен съд,гр.Елин Пелин относно родовавата компетентност по жалбата на Р. Б. С. срещу Решение №60 по Протокол №6 от 19.05.2017г. на О.с. Г.М.
С определение №907/13.11.2017г. по адм.д.№783/2017г.,Административен съд София област-шести състав е прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на Районен съд гр.Елин Пелин ,който с определение №987/04.12.2017г. ,постановено по гр.д.№1155/2017г. по описа на същия съд,е прекратил производството по делото и е повдигнал настоящия спор за подсъдност.В своите мотиви,РС- Елин Пелин е посочил,че обжалваното Решение на О.с.Г.М.,издадено на основание параграф 27,ал. ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ,което се връчва по реда на АПК на лицето по чл.45 д,ал.2 и служебно-на Общинската служба по земеделие,като това решение на Общинския съвет е елемент от производството по член 45ж ППЗСПЗЗ,което приключва с решение на общинската служба по земеделие по чл.45ж,ал.3 ППЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост,придружено със скица на имота,и като такова има конститутивен характер и то се явява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21,ал.1 ГПК,поради което предхождащото и предпоставящо го решение на Общинския съвет по чл.45ж,ал.2 ППЗСПЗЗ,следва да се определи като част от производството по издаване на акта на общинската служба по земеделие и като такъв този акт не попада в приложното поле параграф 19,ал.1 от ПЗР на ЗИД на АПК/обн. ДВ бр.39/2011г./,регламентиращ компетентността на районния съд.
Настоящия петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България намира,че компетентен да разгледа жалбата на Р. Б. С. от [населено място] срещу Решение №60 по протокол №6 от 19.05.2017г. на о.с. Г.М.,е Районен съд Елин Пелин.
Оспорваното решение на О.с.Г.М. е издадено на основание параграф 27,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62/2010г.доп.-ДВ бр.61/2016г. в сила от 05.08.2016г./,който установява правомощието на колективния орган на местно самоуправление да предоставя земя от общинския поземлен фонд при наличие на визираните в нормата предпоставки.Процедурата по възстановяването на собствеността е регламентирана в Глава трета на ППЗСПЗЗ,който в член 45 ж,ал.2 и ал.3 ППЗСПЗЗ,изрично предвижда,че издаденото от Общински съвет решение се връчва на заявителя по реда на АПК,а след влизането му в сила Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване на собствеността.Логическият и систематически анализ на цитираните норми сочи,че решението на Общинския съвет по член 45 ж,ал.2 от ППЗСПЗЗ непосредствено засяга права и законни интереси на заявителя в административното производство,поради което притежава характеристиките на индивидуален административен акт.С него, чрез властническо волеизявление се финализира един от двата самостоятелни етапа по процедурата за възстановяването на собствеността и именно поради това решението се връчва на заявителя,подлежи на обжалване и едва след влизането му в сила общинската служба по земеделия е оправомощена да издаде своя административен акт.След като в рамките на производството по земеделска реституция компетентността на Общинския съвет не произтича от общата норма на чл.21 ЗМСМА,а е регламентирана в разпоредбите на параграф 27,ал.2,т.1 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ и чл.45ж,ал.2 ППЗСПЗЗ,то издадените на тези основания решения попадат в приложното поле на параграф 19,ал.1,изр.1 от ПЗР на ЗИД на АПК. Родово компетентен да се произнесе по жалби срещу тях е районният съд по местонахождението на имота,с оглед на което делото следва да се изпрати на Районен съд,гр.Елин Пелин.
По изложените съображения и на основание член 135,ал.4 от АПК,петчленният състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд
О П Р Е Д Е Л И:
КОМПЕТЕНТЕН да разгледа жалбата на Р. Б. С. от [населено място] срещу Решение №60 по Протокол № 6 от 19.05.2017г. на О.с.-Г. М. е Районен съд,гр.Елин Пелин.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд,гр. Елин Пелин.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на Административен съд София област.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *