Определение №90 от по тър. дело №2853/2853 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 90
 
София, 01.02.2010 година
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 26.01.2010 две хиляди и десета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 4246/2008  година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от С. В. С. против решение №280/30.05.2008г. на Великотърновски окръжен съд,постановено по гр.д. №342/2008г. по описа на същия съд,в частта му,с която е отменено решение №233/11.10.2007г. по гр.д. №191/2007г. по описа на Районен съд гр. П.,отнасящо се до осъждането на „К”ООД гр. П. да заплати на С. В. С. сумата 1320 лева обезщетение по член 225 ал.1 от КТ и вместо него е постановено:отхвърля предявения от С. В. С. против „К”ООД П. ,иск за заплащане на сумата от 1320 лева,представляваща обезщетение по член 225 ал.1 от КТ за времето,през което е останала без работа,поради незаконното й уволнение със заповед №001/03.04.2007г. на дружеството,заедно със незаконната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска-23.05.2007г. до окончателното й изплащане,като неоснователен и недоказан.
В изложението си,приложено към касационната жалба,касаторът заявява,че въззивният съд се е произнесъл по материалноправен въпрос,от значение за изхода на спора,относно тежестта на доказване,както и доказателствените средства относими по иск с правно основание член 344 ал.1 т.3 във връзка с член 225 ал.1 от КТ,който въпрос е решен в противоречие с трайната практика на ВКС,както и е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото,основание за касационно обжалване съгласно предвиденото в член 280 ал.1 т.2 и т.3 от ГПК,като се позовава на изложеното в мотивите на посочените и приложени към същото :решение №109/21.03.2001г. по гр.д. №1085/2000г. по описа на ВКС и решение №764/01.12.1998г. по гр.д. №1738/1997г. по описа на ВКС,според които искът по член 225 ал.1 от КТ ,който следва да се докаже по основание и размер,съдът се основата по първото на представените доказателства:констатация по трудовата книжка и относно второто служебна бележка относно размера на последното получено трудово възнаграждение.
Ответникът по касационната жалба „К”ООД гр. П.,в писмения си отговор счита,че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване и моли същото да не се допуска.
С мотивите си въззивният съд,за да отхвърли иска по член 225 ал.1 от КТ е приел,че по делото е било представено само копие от трудовата книжка,на която са отразени само датата на трудовия договор и трудовия стаж,но не става ясно датата на прекратяване на трудовото правоотношение,тъй като са налице известни различия по отразяването на същата в книжката и тази фигурираща за заповедта за уволнение,поради което претенция е останала недоказана и се явява неоснователна.
С оглед направените доводи от касатора,произнасянето на съда по посочения правен въпрос и цитираната практика на тричленни състави на ВКС в изложението на касатора,касационния съд намира,че е налице основанието за допускане на касационно обжалване,съгласно предвиденото в член 280 ал.1 т.2 от ГПК.
Относно изложеното от касатора,във връзка с наличието на хипотезата на член 280 ал.1 т.3 от ГПК,свързано с тежестта на доказване и доказателствените средства,относими по иск по член 225 ал.1 от КТ,касационният съд приема,че не е налице това основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Последното изиска наличие на непълнота или неяснота на правната уредба,с оглед отстраняването й по пътя на тълкуването,както и промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяването й с оглед изменения на законодателството,каквито доводи липсват в изложението на касатора.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
 
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на решение №280/30.05.2008г. на Великотърновски окръжен съд,постановено по гр.д. №342/2008г. по описа на същия съд,в обжалваната му част.
Делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *