Определение №92 от по гр. дело №2980/2980 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 92
 
София 20.11.  2008 г.
 
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско   отделение,  в  закрито  заседание   в състав:
 
 
 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ
                                             ЧЛЕНОВЕ:   БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА                                                                                  
                                                                ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                           
                      
изслуша докладваното от съдията Здравка  Първанова гр. дело № 2980/2008 г.
                                    Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Р. д. по г. – Пловдив, срещу въззивно решение от 07.05.2008г. по гр.дело № 320/2008 г. на Пловдивския окръжен съд. Изложени са твърдения за произнасяне в решението по съществен материалноправен въпрос, които е решаван противоречиво от съдилищата и правилното му решаване е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото – основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 и т.3 ГПК. Съществените въпроси, по които се е произнесъл въззивният съд, се отнасят до приложението разпоредбата на чл.3, ал.2 и ал.3 ЗВСГЗГФ и разграничаването на двете хипотези за възстановяване правото на собственост на бившите член-кооператори или на техните наследници върху г. и земите от горския фонд, както и за предпоставките, които следва да са налице, при всяко едно от двете основания за възстановяване собствеността върху горите. Първата хипотеза третира заличените от регистрите след 09.09.1944г. кооперации, а втората – преобразуваните след тази дата кооперации. В случая обаче не е установен статутът на кооперация „С” относно нейното възникване, преобразуване и прекратяване, в т.ч. и сливането и с ГТПК ”З”, тъй като не са спазени изискванията на Закона за улесняване сливането на кооперативните сдружения /1947г./.
Ответницата по касация М. Н. Б. оспорва жалбата. Представя влезли в сила решения в подкрепа на изводите, напрани в обжалваното решение.
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК и отговаря на изискванията на чл.284 ГПК.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
С обжалваното решение на Пловдивския окръжен съд е отменено постановеното на 19.12.2007г. решение на Асеновградския районен съд по гр.д. № 471/2007г. и вместо него е постановено друго, с което е уважен искът на М. Н. Б., с. Н. бани, по чл.13,ал.2 ЗВСВГЗГФ за призваване правото и в качеството и на наследник на Н. П. Ф. , за възстановяване собствеността върху 18 239 дка, равняващи се на тринадесет дяла, като идеални части от кооперативен ревир «Бяла вода- Ч. стена» в землището на с. К., община А..
С. разпоредбата на чл.280, ал.1, т.2 ГПК на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решаван противоречиво от съдилищата. В случая касаторът не е представил влезли в сила съдебни решения, в които да е налице противоречиво произнасяне по посочените от него съществени правни въпроси. Обратното – ответницата по касация е приложила към отговора си на касационната жалба влезли в сила решения на Пловдивския окръжен съд, с които са решени спорове по чл.13, ал.2 ЗВСГЗГФ по отношение на други член-кооператори на ТГПК”С”, в която е членувал и нейният наследодател. С оглед изложеното следва да се приеме, че не е налице противоречиво решаван от съдилищата правен въпрос относно съществуването или несъществуването на спорното право, поради което не е налице визираното в касационната жалба основание по чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
Налице е обаче основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК, на което се позовава касаторът. Следва да се даде тълкуване на разпоредбата на чл.2, ал.3 вр. чл.13, ал.2 ЗВСГЗГФ във връзка с поставените в настоящата жалба въпроси, защото разрешаването им е от значение за точното приложение на закона и от това зависи основателността на предявения иск.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 07.05.2008г. по гр.дело № 320/2008 г. на Пловдивския окръжен съд.
Делото да се докладва на П. на ІІ г.о. за насрочване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *